Cảm biến áp suất Gefran TPSADA | Cảm biến Gefran | Gefran Việt Nam

Cảm biến áp suất Gefran TPSADA | Cảm biến Gefran | Gefran Việt Nam

Dương Triều Anh – chuyên cung cấp sản phẩm Gefran tại thị trường Việt Nam với các dòng sản phẩm chính như: Cảm biến nhiệt độ Gefran, đầu dò vị trí Gefran, Cảm biến áp suất Gefran, hệ thống kiểm soát áp suất Gefran, cảm biến Gefran, bộ điều khiển Gefran...

Giá : Liên hệ

Dương Triều Anh – chuyên cung cấp sản phẩm Gefran tại thị trường Việt Nam với các dòng sản phẩm chính như: Cảm biến nhiệt độ Gefran, đầu dò vị trí Gefran, Cảm biến áp suất Gefran, hệ thống kiểm soát áp suất Gefran, cảm biến Gefran, bộ điều khiển Gefran...

Cảm biến vị trí Gefran LTC-M-050-S,  LTC-M-075-S,  LTC-M-0100-S,  LTC-M-0110-S,  LTC-M-0130-S,  LTC-M-0150-S,  LTC-M-0175-S,  LTC-M-0200-S,  LTC-M-0225-S,  LTC-M-0250-S,  LTC-M-0275-S,  LTC-M-0300-S,  LTC-M-0325-S,  LTC-M-0350-S,  LTC-M-0375-S,  LTC-M-0400-S

Cảm biến vị trí  Gefran  LTC-M-0425-S,  LTC-M-0450-S,  LTC-M-0475-S,  LTC-M-0500-S,  LTC-M-0550-S,  LTC-M-0600-S,  LTC-M-0650-S, LTC-M-0700-S, LTC-M-0750-S, LTC-M-0800-S, LTC-M-0900-S

Cảm biến vị trí  Gefran  LTC-M-50-S, LTC-M-75-S, LTC-M-100-S, LTC-M-110-S, LTC-M-130-S, LTC-M-150-S, LTC-M-175-S, LTC-M-200-S, LTC-M-225-S, LTC-M-250-S, LTC-M-275-S, LTC-M-300-S, LTC-M-325-S, LTC-M-350-S, LTC-M-375-S, LTC-M-400-S, LTC-M-425-S, LTC-M-450-S

Cảm biến vị trí    LTC-M-475-S, LTC-M-500-S, LTC-M-550-S, LTC-M-600-S, LTC-M-650-S, LTC-M-700-S, LTC-M-750-S, LTC-M-800-S, LTC-M-900-S

F000103 GFX-M1-25/480-M-R-RR-P-C0
F000104 GFX-M1-25/480-M-D-RR-P-C0
F000110 GFX-M1-40/480-M-R-RR-P-C0
F000111 GFX-M1-40/480-M-D-RR-P-C0
F000633 GFX-M1-25/480-M-R-RR-P-CV
F000634 GFX-M1-25/480-M-D-RR-P-CV
F000635 GFX-M1-25/480-C-R-RR-P-C0
F000636 GFX-M1-25/480-C-R-RR-P-CV
F000637 GFX-M1-25/480-C-D-RR-P-C0
F000638 GFX-M1-25/480-C-D-RR-P-CV
F000639 GFX-M1-25/480-P-R-RR-P-C0
F000640 GFX-M1-25/480-P-R-RR-P-CV
F000641 GFX-M1-25/480-P-D-RR-P-C0
F000642 GFX-M1-25/480-P-D-RR-P-CV
F000647 GFX-M1-40/480-M-R-RR-P-CV
F000648 GFX-M1-40/480-M-D-RR-P-CV
F000649 GFX-M1-40/480-C-R-RR-P-C0
F000650 GFX-M1-40/480-C-R-RR-P-CV
F000651 GFX-M1-40/480-C-D-RR-P-C0
F000652 GFX-M1-40/480-C-D-RR-P-CV
F000653 GFX-M1-40/480-P-R-RR-P-C0
F000654 GFX-M1-40/480-P-R-RR-P-CV
F000655 GFX-M1-40/480-P-D-RR-P-C0
F000656 GFX-M1-40/480-P-D-RR-P-CV
F000665 GFX-M1-60/480-M-R-RR-P-C0
F000666 GFX-M1-60/480-M-R-RR-P-CV
F000667 GFX-M1-60/480-M-D-RR-P-C0
F000668 GFX-M1-60/480-M-D-RR-P-CV
F000669 GFX-M1-60/480-C-R-RR-P-C0
F000670 GFX-M1-60/480-C-R-RR-P-CV
F000671 GFX-M1-60/480-C-D-RR-P-C0
F000672 GFX-M1-60/480-C-D-RR-P-CV
F000673 GFX-M1-60/480-P-R-RR-P-C0
F000674 GFX-M1-60/480-P-R-RR-P-CV
F000675 GFX-M1-60/480-P-D-RR-P-C0
F000676 GFX-M1-60/480-P-D-RR-P-CV
F000682 GFX-M1-90/480-M-R-RR-P-C0
F000683 GFX-M1-90/480-M-R-RR-P-CV
F000684 GFX-M1-90/480-M-D-RR-P-C0
F000685 GFX-M1-90/480-M-D-RR-P-CV
F000686 GFX-M1-90/480-C-R-RR-P-C0
F000687 GFX-M1-90/480-C-R-RR-P-CV
F000688 GFX-M1-90/480-C-D-RR-P-C0
F000689 GFX-M1-90/480-C-D-RR-P-CV
F000690 GFX-M1-90/480-P-R-RR-P-C0
F000691 GFX-M1-90/480-P-R-RR-P-CV
F000692 GFX-M1-90/480-P-D-RR-P-C0
F000693 GFX-M1-90/480-P-D-RR-P-CV
F000699 GFX-M1-120/480-M-R-RR-P-C0
F000700 GFX-M1-120/480-M-R-RR-P-CV
F000701 GFX-M1-120/480-M-D-RR-P-C0
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM