Cầu chì Eti 004181205 NH000 gG 16A - 500V codel 004181205

Cầu chì Eti 004181205 NH000 gG 16A - 500V codel 004181205

DTA JSC chuyên cung cấp cầu chì  ETI 004181205 NH000 gG 16A - 500V

ETI Code: 004181205

Description: NH000 gG 16A/500V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá : Liên hệ

ETI 004181205 NH000 gG 16A - 500V

ETI Code: 004181205

Description: NH000 gG 16A/500V

Class name: Fuse link

Type: NH

Size: NH000

Rated current (A): 16

Rated AC voltage (V): 500

Characteristics: gG

Breaking capacity AC (kA): 120

Application: For cable protection

Indicator: Combination fuse status indicator

Power dissipation (W): 2,4

Operating joule integral (A2s): 970

Prearcing joule integral (A2s): 220

Standards: IEC 60269-1, IEC 60269-2

Weight product: 120g

Qty. basic packaging: 3

Điện áp: 500V

Một số model cầu chì từ hãng ETI :

Cầu chì ETI chính hãng 002211001  D01 gG 2A/400V gG
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam 002211002 D01 gG 4A / 400V
Eti Polam Fuse VietNam 002211005 D01 gG 16A / 400V
Eti Polam Fuse 002211004 D01 gG 10A / 400V
Cầu chì ETI chính hãng 002212001 D02 gG 20A / 400V
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam 002212006 D02 gG 32A / 400V
Eti Polam Fuse VietNam 002212005 D02 gG 63A / 400V
Cầu chì ETI chính hãng 002213002 D03 gG 100A / 400V
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam 002311104 DI DZ 10A / 500V
Eti Polam Fuse VietNam 002311401 DI gG 2A / 500V
Eti Polam Fuse 002311405 DI gG 16A / 500V
Cầu chì ETI chính hãng 002311407 DI gG 25A / 500V
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam 002312102 DII DZ / gF 4A / 500V
Eti Polam Fuse VietNam 002313101 DIII DZ / gF 35A / 500V
Cầu chì ETI chính hãng 002313102 DIII DZ / gF 50A / 500V
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam 002313404 DIII gG 32A / 500V
Eti Polam Fuse VietNam 002313402 DIII gG 50A / 500V
Eti Polam Fuse 002313501 DIII gG 2A / 690V
Cầu chì ETI chính hãng 002313403 DIII gG 63A / 500V
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam 002313503 DIII gG 6A / 690V
ETI Việt Nam 002610006 CH8x32 gG 8A / 400V
Cầu chì ETI chính hãng 002610006 CH8x32 gG 8A 400V
Cau chi ETI 002610011 CH8x32 gG 20A / 400V
ETI Việt Nam 002610013 CH8x32 gG 25A / 400V
Cầu chì ETI chính hãng 002611005 CH8x32 aM 6A / 400V
Cau chi ETI 002611008 CH8x32 aM 12A / 400V
ETI Việt Nam 002611013 CH8x32 aM 25A / 400V
Cầu chì ETI chính hãng 002620003 CH10x38 gG 4A / 500V
Cau chi ETI 002620000 CH10x38 gG 1A / 500V
ETI Việt Nam 002620005 CH10x38 gG 6A / 500V
Cầu chì ETI chính hãng 002621003 CH10x38 aM 4A / 500V
Cau chi ETI 002621008 CH10x38 aM 12A / 500V
ETI Việt Nam 002621007 CH10x38 aM 10A / 500V
Cầu chì ETI chính hãng 004181201 NH000 gG 2A / 500V
Cau chi ETI 004181211 NH000 gG 50A / 500V
ETI Việt Nam 004181212 NH000 gG 63A / 500V
Cầu chì ETI chính hãng 004181214 NH000 gG 100A / 500V
Cau chi ETI 004181213 NH000 gG 80A / 500V
ETI Việt Nam 004181205 NH000 gG 16A / 500V
Cầu chì ETI chính hãng 004191205 NH000 / I gG 16A / 500V
Eti Polam Fuse 002610001 Fuse: cầu chì; gG; 2A; 400VAC; hình trụ, công nghiệp; 8x31mm
Cầu chì ETI chính hãng 002610003 Fuse: cầu chì; gG; 4A; 400VAC; hình trụ, công nghiệp; 8x31mm
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam 002610005 Fuse: cầu chì; gG; 6A; 400VAC; hình trụ, công nghiệp; 8x31mm
Eti Polam Fuse VietNam 002610006 Fuse: cầu chì; gG; 8A; 400VAC; hình trụ, công nghiệp; 8x31mm
Eti Polam Fuse VietNam 002610008 Fuse: cầu chì; gG; 12A; 400VAC; hình trụ, công nghiệp; 8x31mm
Eti Polam Fuse VietNam 002610011 Fuse: cầu chì; gG; 20A; 400VAC; hình trụ, công nghiệp; 8x31mm
Eti Polam Fuse VietNam 002610013 Fuse: cầu chì; gG; 25A; 400VAC; hình trụ, công nghiệp; 8x31mm
Eti Polam Fuse VietNam B8X31S-16A Fuse: cầu chì; gG; 16A; 400VAC; gốm, hình trụ, công nghiệp
Eti Polam Fuse B8X31S-10A Fuse: cầu chì; gG; 10A; 400VAC; gốm, hình trụ, công nghiệp
Cầu chì ETI chính hãng B8X31S-2A Fuse: cầu chì; gG; 2A; 400VAC; gốm, hình trụ, công nghiệp; 8x31mm
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam B8X31S-4A Fuse: cầu chì; gG; 4A; 400VAC; gốm, hình trụ, công nghiệp; 8x31mm
Eti Polam Fuse VietNam B8X31S-8A Fuse: cầu chì; gG; 8A; 400VAC; gốm, hình trụ, công nghiệp; 8x31mm
Eti Polam Fuse VietNam 002625011 Fuse: cầu chì; aR; 20A; 600VAC; 10,3x38mm
Eti Polam Fuse VietNam 002625100 Fuse: cầu chì; gPV; 3A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Eti Polam Fuse VietNam 002625101 Fuse: cầu chì; gPV; 2A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Eti Polam Fuse VietNam 002625102 Fuse: cầu chì; gPV; 4A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Eti Polam Fuse 002625103 Fuse: cầu chì; gPV; 6A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Cầu chì ETI chính hãng 002625104 Fuse: cầu chì; gPV; 8A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam 002625105 Fuse: cầu chì; gPV; 10A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Eti Polam Fuse VietNam 002625106 Fuse: cầu chì; gPV; 12A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Eti Polam Fuse 002625108 Fuse: cầu chì; gPV; 20A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Cầu chì ETI chính hãng 002625109 Fuse: cầu chì; gPV; 25A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam 002625110 Fuse: cầu chì; gPV; 7A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Eti Polam Fuse VietNam 002625135 Fuse: cầu chì; gPV; 3,5A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Eti Polam Fuse 002625136 Fuse: cầu chì; gPV; 14A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Cầu chì ETI chính hãng 002625138 Fuse: cầu chì; gPV; 1A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam 002625139 Fuse: cầu chì; gPV; 25A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM