Bóng đèn Atlantic Ultraviolet UV GHO64T5L/4PSE (dài 1.5m, 155w ) có sẵn giao ngay

Bóng đèn Atlantic Ultraviolet UV GHO64T5L/4PSE (dài 1.5m, 155w ) có sẵn giao ngay

Giá : Liên hệ

GHO64T5L/4PSE 4 Pin
Part Number: 05-0337-R
Lamp Category: High Output
Watts:    155 Watts
Length:    1554 mm
Base:    B16
Base Description:    4 Pin Single Ended (B16)
Qtz. OD:    15 mm
Wiring:    Preheat
Output:    HO
Category:    HO
Type:    L
Wires:    2
Description:    GHO64T5L/4PSE

nGOÀI RA CÒN CÓ CÁC MODEL KHÁC:
 

05-0001-R G36T5VH/4 4 Pin  Ozone
05-0008A-R G38.25T5VH EcoLogic Lamp Ozone
05-0010-R GPH450T5L/4 4 Pin
05-0011-R GPH450T5VH/4 4 Pin  Ozone
05-0028-R L58PT-3MC/SE
05-0030-R L58PT-8
05-0034-R G36T5L-U U-SHAPED
05-0035-R G24T5L-U U-SHAPED
05-0037-R G24T5VH-U U-SHAPED  Ozone
05-0040-R CC18T5L
05-0041-R CC48T5VH Ozone
05-0042-R CC48T5L
05-0043-R CC36T5VH Ozone
05-0044-R CC36T5L
05-0046-R G37T5L
05-0048 CC12T5VH Ozone
05-0050-R G30T5VH Ozone
05-0052A CC12T5L
05-0053-R G64T5VH/4 4 Pin  Ozone
05-0054-R CC18T5VH Ozone
05-0055 CC24T5VH Ozone
05-0058-R GPH357T5VH/4 4 Pin   Ozone
05-0069 G10T8
05-0078-R 782VH30 Ozone
05-0087A-R G36T5L/2PDiag/SE
05-0088-R GPH463T5VH/4 4 Pin  Ozone
05-0089-R G36T5VH/MedBP/SE Ozone
05-0090-R G30T5L/3 3 Pin
05-0092-R G24T5H MODERATE OZONE
05-0093-R 782VH10 Ozone
05-0094 782VH20 Ozone
05-0095A 782H20 MODERATE OZONE
05-0096A-R G30T5L-U U-SHAPED
05-0097A-R GPH620T5L/4 4 Pin
05-0107-R GPH254T5VH Ozone
05-0112-R GPH275T5L/4 4 Pin
05-0116A-R G64T5L/2PDiag/SE
05-0117-R G24T5L/4 4 Pin
05-0119A-R G24T5VH EcoLogic Lamp Ozone
05-0124-R G64T5L/Dielectric Base/SE
05-0130-R GPH254T5VH/4 4 Pin  Ozone
05-0136 G67T5L/CB2
05-0148-R GPH810T5VH/4 4 Pin  Ozone
05-0150A-R GPH726T5VH-U U-SHAPED  Ozone
05-0159-R GPH357T5VH Ozone
05-0161-R GPH620T5VH/4 4 Pin  Ozone
05-0170 GPH369T5VH/4 4 Pin  Ozone
05-0175 GPH369T5VH Ozone
05-0176-R GPH810T5L/4 4 Pin
05-0178A-R G28.4T5VH/2pDiag/SE Ozone Special Wiring
05-0179A-R G20.8T5VH/2pDiag/SE Ozone Special Wiring
05-0181-R CC30T5L-U U-SHAPED
05-0193-R G30T5VH-U U-SHAPED  Ozone
05-0195-R GPH843T5L
05-0197-R G48T5L/4 4 Pin
05-0198-R GPH238T5L/4 4 Pin
05-0200A-R G36T5L/Dielectric Base/SE
05-0201-R GPH330T5L/4 4 Pin
05-0203-R GPH330T5VH/4 4 Pin  Ozone
05-0216-R GPH550T5L/4 4 Pin
05-0218-R G18T5L/4 4 Pin
05-0219-R G30T5L/4 4 Pin
05-0220 G12T5L/3 3 Pin lamp
05-0221-R G18T5L/3 3 Pin
05-0222 G24T5L/3 3 Pin
05-0223-R G48T5L/3 3 Pin
05-0224-R GPH880T5L/4 4 Pin
05-0235A-R G56T5VH/MedBP Ozone
05-0236A-R G36T5VH/MedBP Ozone
05-0249 GHO64T5L Assy Complete w/ connector and pull off cap
05-0250 Sanidyne PREMIUM Lamp Armorlit Coated Replacement Lamp
05-0251-R GPH436T5L/4 UNBRANDED 4 Pin
05-0257 GPH212T5L/4T 1" FEP On Each Base
05-0261-R GPH456T5L
05-0264-FEP GHO36T5L/4PSE with Armorlite
05-0264-R GHO36T5L/4PSE 4 Pin
05-0265-R GHO36T5VH/4PSE 4 Pin  Ozone
05-0266-R 59619-G09 Infilco Degremont (IDI) Equivalent Replacement
05-0268-R G36T5L/MedBP/SE
05-0278-R L58PT-3"/2C
05-0291-R GPH436T5L/MedBP
05-0292-R CC24T5VH NO BASE Ozone
05-0299-R G64T5L SPECIAL Length
05-0305 TUV25W T5 Philips OEM UV Lamp (137959)
05-0312 G40T10
05-0315-R G36T5VH/2P Diag/SE Ozone
05-0322-R PL-L36W-TUV Philips Brand (OEM
05-0323-R PL-L18W-TUV Philips Equivalent Replacement
05-0329-R GPH357T5L
05-0331-R GPH436T5L/HO/4PSE 4 Pin
05-0332-R GPH436T5VH/HO/4PSE 4 Pin  Ozone
05-0333 GPH846T5L/HO/4PSE 4 Pin
05-0335 GPH893T5L/HO/4PSE 4 Pin
05-0336-R GPH893T5VH/HO/4PSE 4 Pin  Ozone
05-0337-R GHO64T5L/4PSE 4 Pin
05-0338-R GHO64T5VH/4PSE 4 Pin  Ozone
05-0358 GSL912T5VH Ozone
05-0358-R GSL912T5VH
05-0360 CC30T5VH-U U-SHAPED  Ozone
05-0364-R GPH250T5L/4 4 Pin
05-0366 PL-L95W Philips Brand (OEM)
05-0378-R G10T5 1/2L/4
05-0381-R G36T5L UNBRANDED Caution Only
05-0382-R G37T5L Unbranded Caution only
05-0400-R G10T5 1/2L UNBRANDED CAUTION ONLY
05-0403-R GPH463T5L/HO/4PSE 4 Pin
05-0410-R G24T6L UNBRANDED
05-0414-R GHO30T5L/U U-Bend
05-0416-R GPH233T5L/4 4 Pin
05-0425-R G48T5VH/4 4 Pin  Ozone
05-0428-R GPH436T5L/VH/4 .6"VHsplice 4 Pin  MODERATE OZONE
05-0440 G64T5L Ushio Coated Soft Glass
05-0449 GPH330T5L
05-0453-R 17491 Aquafine Equivalent Replacement
05-0453-RV 18059 (Validated 17491/18950) AquafineEquivalent Replacement
05-0455-R 20000400 Steril-Aire Equivalent Replacement GTD34VO
05-0456-R 20000500 Steril-Aire Equivalent Replacement
05-0458 PL-S 9W/TUV Philips Brand
05-0460 TUV 36T5/SP
05-0468 TUV 11W/4P SE
05-0469 PL-S 5W/TUV
05-0472 GQ336T5VH/HO/4 4 Pin  Ozone
05-0473 G11T5 BiPin Soft Glass
05-0483 TUV 16W/4P-SE
05-0491 G24T5x1"VZ MODERATE OZONE
05-0492 17998 Aquafine Equivalent Replacement
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM