Cầu chì Efen 690V gG NH-SI 100A chính hãng

Cầu chì Efen 690V gG NH-SI 100A chính hãng

Efen fuse 
NH-SI 2 315A GG AC400V AK

Giá : Liên hệ
NH Fuse-Links để bảo vệ cáp và đường dây, 690V gG
NH Fuse-Links 690V gG NH-SI 000 2A GG AC690V AK
Efen việt nam NH-SI 000 4A GG AC690V AK
Cầu chì Efen NH-SI 000 10A GG AC690V AK
Cau chi Efen chinh hang NH-SI 000 20A GG AC690V AK
NH Fuse-Links 690V gG NH-SI 000 25A GG AC690V AK
Efen việt nam NH-SI 000 32A GG AC690V AK
Cầu chì Efen NH-SI 000 35A GG AC690V AK
Cau chi Efen chinh hang NH-SI 000 50A GG AC690V AK
NH Fuse-Links 690V gG NH-SI 00 80A GG AC690V AK
Efen việt nam NH-SI 00 100A GG AC690V AK
Cầu chì Efen NH-SI 00 125A GG AC690V AK
Cau chi Efen chinh hang NH-SI 1 / 25A GG AC690V AK
NH Fuse-Links 690V gG NH-SI 1 / 35A GG AC690V AK
Efen việt nam NH-SI 1 / 40A GG AC690V AK
Cầu chì Efen NH-SI 1 / 50A GG AC690V AK
Cau chi Efen chinh hang NH-SI 1 / 80A GG AC690V AK
NH Fuse-Links 690V gG NH-SI 1 / 100A GG AC690V AK
Efen việt nam NH-SI 1 160A GG AC690V AK
Cầu chì Efen NH-SI 1 200A GG AC690V AK
Cau chi Efen chinh hang NH-SI 1 250A GG AC690V AK
NH Fuse-Links 690V gG NH-SI 2 / 25A GG AC690V AK
Efen việt nam NH-SI 2 / 35A GG AC690V AK
Cầu chì Efen NH-SI 2 / 63A GG AC690V AK
Cau chi Efen chinh hang NH-SI 2 / 80A GG AC690V AK
NH Fuse-Links 690V gG NH-SI 2 / 100A GG AC690V AK
Efen việt nam NH-SI 2 / 160A GG AC690V AK
Cầu chì Efen NH-SI 2 / 250A GG AC690V AK
Cau chi Efen chinh hang NH-SI 2 315A GG AC690V AK
NH Fuse-Links 690V gG NH-SI 2 355A GG AC690V AK
Efen việt nam NH-SI 2 400A GG AC690V MA

 

Cầu chì Efen 000 2 3 35401-0020 35406-0020
Efen Fuse 000 4 3 35401-0040 35406-0040
Cầu chì Efen 000 6 3 35401-0060 35406-0060
Cau chi Efen chinh hang 000 10 3 35401-0100 35406-0100
NH Fuse-Links 690V gG 000 16 3 35401-0160 35406-0160
Efen việt nam 000 20 3 35401-0200 35406-0200
Cầu chì Efen 000 25 3 35401-0250 35406-0250
Efen Fuse 000 32 3 35401-0320 35406-0320
Cầu chì Efen 000 35 3 35401-0350 35406-0350
Cau chi Efen chinh hang 000 40 3 35401-0400 35406-0400
NH Fuse-Links 690V gG 000 50 3 35401-0500 35406-0500
Efen việt nam 000 63 3 35401-0630 35406-0630
Cầu chì Efen 000 80 3 35401-0800 35406-0800
Efen Fuse 000 100 3 35401-1000 35406-1000
Cầu chì Efen 00 125 3 35402-1250 35407-1250
Cau chi Efen chinh hang 00 160 3 35402-1600 35407-1600
NH Fuse-Links 690V gG 1 16 3 35403-0160 35408-0160
Efen việt nam 1 20 3 35403-0200 35408-0200
Cầu chì Efen 1 25 3 35403-0250 35408-0250
Efen Fuse 1 32 3 35403-0320 35408-0320
Cầu chì Efen 1 35 3 35403-0350 35408-0350
Cau chi Efen chinh hang 1 40 3 35403-0400 35408-0400
NH Fuse-Links 690V gG 1 50 3 35403-0500 35408-0500
Efen việt nam 1 63 3 35403-0630 35408-0630
Cầu chì Efen 1 80 3 35403-0800 35408-0800
Efen Fuse 1 100 3 35403-1000 35408-1000
Cầu chì Efen 1 125 3 35403-1250 35408-1250
Cau chi Efen chinh hang 1 160 3 35403-1600 35408-1600
NH Fuse-Links 690V gG 1 200 3 35403-2000 35408-2000
Efen việt nam 1 224 3 35403-2240 35408-2240
Cầu chì Efen 1 250 3 35403-2500 35408-2500
Efen Fuse 2 35 3 35404-0350 35409-0350
Cầu chì Efen 2 50 3 35404-0500 35409-0500
Cau chi Efen chinh hang 2 63 3 35404-0630 35409-0630
NH Fuse-Links 690V gG 2 80 3 35404-0800 35409-0800
Efen việt nam 2 100 3 35404-1000 35409-1000
Cầu chì Efen 2 125 3 35404-1250 35409-1250
Efen Fuse 2 160 3 35404-1600 35409-1600
Cầu chì Efen 2 200 3 35404-2000 35409-2000
Cau chi Efen chinh hang 2 224 3 35404-2240 35409-2240
NH Fuse-Links 690V gG 2 250 3 35404-2500 35409-2500
Efen việt nam 2 315 3 35404-3150 35409-3150
Cầu chì Efen 2 355 3 35404-3550 35409-3550
Efen Fuse 2 400 3 35404-4000 35409-4000
Cầu chì Efen 3 250 1 35405-2500 35410-2500
Cau chi Efen chinh hang 3 300 1 35405-3000 35410-3000
NH Fuse-Links 690V gG 3 315 1 35405-3150 35410-3150
Efen việt nam 3 400 1 35405-4000 35410-4000
Cầu chì Efen 3 425 1 35405-4250 35410-4250
Efen Fuse 3 500 1 35405-5000 35410-5000
Cầu chì Efen 3 630 1 35405-6300 35410-6300
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM