Đầu dò Pulsotronic KORF20-Q20KB-DPA-RT (08361205018) chính hãng | Pulsotronic 8361280026

Đầu dò Pulsotronic KORF20-Q20KB-DPA-RT (08361205018) chính hãng | Pulsotronic 8361280026

Giá : Liên hệ

Đầu dò Pulsotronic KORF20-Q20KB-DPA-RT -Đầu dò ánh sáng phản xạ ,Cảm biến bao gồm máy phát và máy thu. Ánh sáng phản xạ từ một vật thể sẽ được đánh giá theo lượng hoặc góc tới.
Reflex light probe fixed focus
Name :   KORF20-Q20KB-DPA-RT
Order number:   08361205018
Matchcode :   UP-C0020P-CX6C4U2
Switching distance:    20mm 
Switch type:     Changeover
Signal Type:    DC PNP
Illuminant  :   Red light 680nm
Connection:     Cable
Dimension (in mm)     8 x 20 x 36.8
Technical Specification:
Signal type    Convergent mode sensor
Operating voltage    10 - 30VDC  
Max. load current     150mA
No load current    < 25mA
Switching frequency     300  
Operating temperature    -20°C to 55°C
Operating state:    LED
Swiching state :   LED
Digital output    
Sensitivity adjustable    ja
Sensing range adjustable    nein
Short-circuit proof    yes
Overload protection    yes
Reverse voltage protection    yes
Protection category    IP67
EMC-level:    DIN EN 60947-5-2:2008
Housing material  :  Plastic
Termination :   2m PVC 4x0,15mm²
Notes :   Fixfokus 20mm

Ngoài ra, còn có các model tương ứng khác:

Name Order number Signal Type Connection
KORT200-Q20KB25-DNA-RT 8361205005 DC NPN Cable
KORH300-Q64KB-DNU-RT 8361215000 DC NPN Cable
KORH300-Q64KB-DPU-RT 8361215001 DC PNP Cable
KORH300-Q64KB-DMU-RT 8361215002 NPN/PNP Cable
KORH300-Q64KB-DNU-V1-RT 8361215004 NPN connector M8
KORH300-Q64KB-DPU-V1-RT 8361215005 PNP connector M8
KORH300-Q64KB-DNU-V2-RT 8361215007 NPN connector M12
KORH300-Q64KB-DPU-V2-RT 8361215008 PNP connector M12
KORH300-Q64KB-DMU-V2-RT 8361215009 PNP/NPN connector M12
KORH500-Q64KB-DNU-RT 8361215015 DC NPN Cable
KORH500-Q64KB-DPU-RT 8361215016 DC PNP Cable
KORH500-Q64KB-DMU-RT 8361215017 DC PNP/NPN Cable
KORH500-Q64KB-DNU-V1-RT 8361215019 NPN connector M8
KORH500-Q64KB-DPU-V1-RT 8361215020 PNP connector M8
KORH500-Q64KB-DNU-V2-RT 8361215022 NPN connector M12
KORH500-Q64KB-DPU-V2-RT 8361215023 PNP connector M12
KORH500-Q64KB-DMU-V2-RT 8361215024 PNP/NPN connector M12
KORT200-M12MB64-DNA-IR 8361245122 NPN Cable
KORT200-M12MB64-DPA-IR 8361245123 PNP Cable
KORT200-M12MB73-DNA-V1-IR 8361245124 NPN Connector
KORT200-M12MB73-DPA-V1-IR 8361245125 PNP Connector
KORT200-M12MB73-DNA-V2-IR 8361245126 NPN Connector
KORT200-M12MB73-DPA-V2-IR 8361245127 PNP Connector
KORT400-M12MB64-DPÖ-IR 8361245223 PNP Cable
KORT400-M12MB64-DPS-IR 8361245323 PNP Cable
KORT500-M18MB71-DNU-IR 8361250218 DC NPN Cable
KORT500-M18MB71-DPU-IR 8361250219 DC PNP Cable
KORT500-M18MB85-DNU-V2-IR 8361250220 DC NPN Connector
KORT500-M18MB85-DPU-V2-IR 8361250221 DC PNP Connector
KORT500W-M18MB75-DNU-IR 8361250224 DC NPN Cable
KORT500W-M18MB75-DPU-IR 8361250225 DC PNP Cable
KORT500W-M18MB86-DNU-V2-IR 8361250226 DC NPN Connector
KORT500W-M18MB86-DPU-V2-IR 8361250227 DC PNP Connector
KORT150-M18MB71-DNU-IR 8361250254 DC NPN Cable
KORT150-M18MB71-DPU-IR 8361250255 DC PNP Cable
KORT150-M18MB85-DNU-V2-IR 8361250256 DC NPN Connector
KORT150-M18MB85-DPU-V2-IR 8361250257 DC PNP Connector
KORT150W-M18MB75-DNU-IR 8361250260 DC NPN Cable
KORT150W-M18MB75-DPU-IR 8361250261 DC PNP Cable
KORT150W-M18MB86-DNU-V2-IR 8361250262 DC NPN Connector
KORT150W-M18MB86-DPU-V2-IR 8361250263 DC PNP Connector
KORH200-M30MB78-DNA-IR 8361255016 DC NPN Cable
KORH200-M30MB78-DPA-IR 8361255017 DC PNP Cable
KORH200-M30MB96-DNA-V2-IR 8361255024 DC NPN Connector
KORH200-M30MB96-DPA-V2-IR 8361255025 DC PNP Connector
KORH400-M30MB78-DNA-IR 8361255048 DC NPN Cable
KORH400-M30MB78-DPA-IR 8361255049 DC PNP Cable
KORH400-M30MB96-DNA-V2-IR 8361255056 DC NPN Connector
KORH400-M30MB96-DPA-V2-IR 8361255057 DC PNP Connector
KORH600-M30MB78-DNA-IR 8361255080 DC NPN Cable
KORH600-M30MB78-DPA-IR 8361255081 DC PNP Cable
KORH600-M30MB96-DNA-V2-IR 8361255088 DC NPN Connector
KORH600-M30MB96-DPA-V2-IR 8361255089 DC PNP Connector
KORT300-Q31KB-DMU-IR 8361260001 DC PNP/NPN Cable
KORT300-Q31KB-DMU-V1-IR 8361260005 DC PNP/NPN Connector
KORT300-Q31KB-DMU-V2-IR 8361260006 DC PNP/NPN Connector
KORT130-Q31KB-DMU-IR 8361260017 DC PNP/NPN Cable
KORT130-Q31KB-DMU-V1-IR 8361260021 DC PNP/NPN Connector
KORT130-Q31KB-DMU-V2-IR 8361260022 DC PNP/NPN Connector
KORT380-Q31KB-DMU-IR 8361260033 DC PNP/NPN Cable
KORT380-Q31KB-DMU-V1-IR 8361260037 DC PNP/NPN Connector
KORT380-Q31KB-DMU-V2-IR 8361260038 DC PNP/NPN Connector
KORF16-Q31KB-DMU-IR 8361260049 DC PNP/NPN Cable
KORF16-Q31KB-DMU-V1-IR 8361260053 DC PNP/NPN Connector
KORF16-Q31KB-DMU-V2-IR 8361260054 DC PNP/NPN Connector
KORF43-Q31KB-DMU-IR 8361260065 DC PNP/NPN Cable
KORF43-Q31KB-DMU-V1-IR 8361260069 DC PNP/NPN Connector
KORF43-Q31KB-DMU-V2-IR 8361260070 DC PNP/NPN Connector
KORF16-Q31KB-DMU-GN 8361260081 NPN/PNP Cable
KORF16-Q31KB-DMU-V1-GN 8361260085 DC PNP/NPN Connector
KORF16-Q31KB-DMU-V2-GN 8361260086 DC PNP/NPN Connector
KORF16-Q31KB-DMU-RT 8361260097 DC PNP/NPN Cable
KORF16-Q31KB-DMU-V1-RT 8361260101 DC PNP/NPN Connector
KORF16-Q31KB-DMU-V2-RT 8361260102 DC PNP/NPN Connector
KORF43-Q31KB-DMU-RT 8361260113 DC PNP/NPN Cable
KORF43-Q31KB-DMU-V1-RT 8361260117 DC PNP/NPN Connector
KORF43-Q31KB-DMU-V2-RT 8361260118 DC PNP/NPN Connector
KORT400-Q32KB-DNU-RT 8361270007 DC NPN Cable
KORT400-Q32KB-DPU-RT 8361270008 DC PNP Cable
KORT400-Q32KB-DPU-V1-RT 8361270010 DC PNP Connector
KORT60-Q6MB12-X0301 IR 8361600000 Like switching device  
KORT60-Q6MB12-X0301 RL 8361600100 Like switching device  
KORT100-Q6MB12-X0301 IR 8361600200 Like switching device  
KORT200-Q6MB17-X0301 IR 8361600300 Like switching device  
KORT12-G2EB8-X0301 IR 8361601100 Like switching device  
KORT12-M3MB8-X0301 IR 8361601200 Like switching device  
KORT60-G5EB13-X0301 RL 8361601400 Like switching device  
KORT100-G5EB13-X0301 IR 8361601500 Like switching device  
KORT60-M6MB13-X0301 IR 8361601600 Like switching device  
KORT60-M6MB13-X0301 RL 8361601700 Like switching device  
KORT100-M6MB13-X0301 IR 8361601800 Like switching device  
KORT50-M5MB35-DPS-IR 8361800100 DC PNP Cable
KORT300-M12MB60-DPS-V2-RT 8361820050 PNP Connector
KORT1200-Q30KB-DPA-V1-IR 8361820064 DC PNP Connector
KORT600-Q30KB-DPS-V1-IR 8361822064 DC PNP Connector
KORT200-Q20KB-DNA-RT 8361205001 DC NPN Cable
KORT200-Q20KB-DPA-RT 8361205002 DC PNP Cable
KORT200-Q20KB25-DPA-RT 8361205006 DC PNP Cable
KORT50-Q20KB25-DNA-RT 8361205009 DC NPN Cable
KORT50-Q20KB25-DPA-RT 8361205010 DC PNP Cable
KORF10-Q20KB-DNA-RT 8361205013 DC NPN Cable
KORF10-Q20KB-DPA-RT 8361205014 DC PNP Cable
KORF20-Q20KB-DNA-RT 8361205017 DC NPN Cable
KORF20-Q20KB-DPA-RT 8361205018 DC PNP Cable
KORT12-G2EB8-X0301 RL 8361601150 Like switching device  
KORT50-M5MB45-DPS-V1-IR 8361800164 DC PNP Connector
KORT50-M5MB35-DNS-IR 8361800200 DC NPN Cable
KORT50-M5MB45-DNS-V1-IR 8361800264 DC NPN Connector
KORT50-G4EB35-DPS 8361801300 DC PNP Cable
KORT50-G4EB45-DPS-V1 8361801364 DC PNP Connector
KORT1200-Q30KB-DPA-IR 8361820000 DC PNP Cable
KORH150-Q30KB-DPA-V1-RT 8361820264 DC PNP Connector
KORT600-Q30KB-DPS-IR 8361822000 DC PNP Cable
KORH150-Q30KB-DPS-RT 8361822100 DC PNP Cable
KORH150-Q30KB-DPS-V1-RT 8361822164 DC PNP Connector
KORH120-M18MB50-DPS-RT 8361841100 DC PNP Cable
KORT300-M12MB50-DPS-RT 8369671100 PNP Cable
KORF90-Q32KB-DNU-RT 8361270001 DC NPN Cable
KORF90-Q32KB-DPU-RT 8361270002 DC PNP Cable
KORF90-Q32KB-DNU-V1-RT 8361270003 DC NPN Connector
KORF90-Q32KB-DPU-V1-RT 8361270004 DC PNP Connector
KORT400-Q23KB-DNU-V1-RT 8361270009 DC NPN Connector
KORT800-Q76KB-DNU-NPT-IR 8361280001 NPN Terminal
KORT800-Q76KB-DPU-NPT-IR 8361280002 PNP Terminal
KORT800-Q76KB-DMU-NPT-IR 8361280003 PNP/NPN Terminal
KORT800-Q76KB-VRU-NPT-IR 8361280007 Relay Terminal
KORT800-Q76KB-DNU-V2-IR 8361280025 NPN connector M12
KORT800-Q76KB-DPU-V2-IR 8361280026 PNP connector M12
KORT800-Q76KB-DMU-V2-IR 8361280027 PNP/NPN connector M12
KORH300-Q76KB-DNU-NPT-IR 8361280051 NPN Terminal
KORH300-Q76KB-DPU-NPT-IR 8361280052 PNP Terminal
KORH300-Q76KB-DMU-NPT-IR 8361280053 PNP/NPN Terminal
KORH300-Q76KB-VRU-NPT-IR 8361280057 Relay Terminal
KORH300-Q76KB-DNU-V2-IR 8361280077 NPN connector M12
KORH300-Q76KB-DPU-V2-IR 8361280078 PNP connector M12
KORH300-Q76KB-DMU-V2-IR 8361280079 PNP/NPN connector M12
KORT1200-Q30KB-DPS-IR 8361820100 DC PNP Cable
KORT1200-Q30KB-DPS-V1-IR 8361820164 DC PNP Connector
KORH150-Q30KB-DPA-RT 8361820200 DC PNP Cable
KORT800-Q34KB-DPU-V1-RT 8361111240 DC PNP Connector

 

Các sản phẩm cảm biến được dùng trong nghành xe thương mại, xe nâng hàng, nông nghiệp, nhà máy điện gió...

DTA JSC sẵn sàng giúp bạn mua sắm cảm biến Pulsotronic chính hãng. Các sản phẩm từ Bơm Eckerle sẽ đáp ứng mong đợi của bạn, với chất lượng cao với giá cả cạnh tranh cao! DTA JSC có sự đảm bảo của công ty về cả chất lượng và nguồn gốc.

Đừng lãng phí thời gian của bạn để cố gắng tìm nguồn phụ tùng khác nhau từ các nhà cung cấp khác nhau, thay vào đó chỉ cần hỏi chúng tôi.

Chúng tôi không phải là nhà phân phối của Pulsotronic nhưng chúng tôi có thể bán sản phẩm của họ cho bạn với giá tốt.

Dương Triều Anh - chúng tôi cung cấp hơn 1 ngàn thiết bị phụ tùng cho khách hàng từ khắp nơi trên thế giới.

Để được tư vấn lựa chọn sản phẩm tốt nhất từ chúng tôi, vui lòng liên hệ qua thông tin bên dưới:

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi ngay để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giá cả hợp lý nhất:

CÔNG TY CP DƯƠNG TRIỀU ANH

Hotline: 0906815828 Ms Phương

Email: phuong.duongtrieuanh@gmail.com

Email 2: info@duongtrieuanh.com

Website: www.duongtrieuanh.com

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM