Dây đai Brecoflex 50AT5/2235 | AT5 Timing Belts/Truly Endless - BFX / AT-series | Belts Brecoflex AT5

Dây đai Brecoflex 50AT5/2235 | AT5 Timing Belts/Truly Endless - BFX / AT-series | Belts Brecoflex AT5

Giá : Liên hệ

Dây đai Brecoflex 50AT5/2235

AT5 Timing Belts/Truly Endless - BFX / AT-series

Thông số kỹ thuật Belts Brecoflex AT5:

Type:  AT5

Chiều rộng: 6, 8, 12, 16, 20, 25, 32, 50, 75, 100

Chiều dài tối thiểu (mm): Tối thiểu 720mm cho độ dài tùy chỉnh. Độ dài cổ phiếu dưới đây.

Chiều dài tối đa: 15M

Tension Member: Thép, Kevlar, Không gỉ, Hi flex, hi-flex VA

Chiều dài tối đa: 15M

Options: Paz, DR, DL

Stock Lengths: 225, 255, 260, 280, 300, 305, 330, 340, 375, 390, 420, 450, 455, 480, 490, 500, 525, 545, 600, 610, 620, 630, 660, 670, 690, 710, 720, 750, 780, 825, 840, 855, 860, 875, 900, 920, 960, 975, 990, 1005, 1020, 1050, 1075, 1100, 1125, 1215, 1380, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2120, 2240, 2360, 2500, 2650, 2800, 3000, 3150, 3350, 3550, 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5300, 5600, 6000, 6300, 6700, 7100, 7500

Ngoài ra, còn có các model khác của hãng:

 

BRECO® timing belts
Dây đai Brecoflex AT3
Dây curoa Brecoflex AT5
Day dai Brecoflex AT10, AT10-T
Brecoflex chinh hang ATS15
Dây đai Brecoflex AT20, AT20-T
Dây curoa Brecoflex ATL5
Day dai Brecoflex ATL10
Brecoflex chinh hang ATL20
Self-guiding timing belts - Open length / joined
Dây đai Brecoflex BAT10
Dây curoa Brecoflex  BAT15
Day dai Brecoflex  BATK10
Brecoflex chinh hang  BATK15
Dây đai Brecoflex  SFAT10
Dây curoa Brecoflex  SFAT20
Day dai Brecoflex  ATK5K6
Brecoflex chinh hang  ATK10K6
Dây đai Brecoflex  ATK10K13, ATK10K13-T
Dây curoa Brecoflex  TK5K6
Day dai Brecoflex  TK10K6
Brecoflex chinh hang  TK10K13, TK10K13-T
Dây đai Brecoflex  TK1/2“K13, TK1/2“K13-T
AT10 move Pitch/Length Version: Number of
 Teeth:
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 720 BFX 72
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 730 BFX 73
Day dai Brecoflex AT10 MOV / 780 BFX 78
Brecoflex chinh hang AT10 MOV / 840 BFX 84
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 920 BFX 92
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 980 BFX 98
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 1080 BFX 108
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 1120 BFX 112
Day dai Brecoflex AT10 MOV / 1150 BFX 115
Brecoflex chinh hang AT10 MOV / 1240 BFX 124
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 1280 BFX 128
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 1400 BFX 140
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 1500 BFX 150
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 1600 BFX 160
AT10 move Pitch/Length Version: Number of
Teeth:
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 1700 BFX 170
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 1800 BFX 180
Day dai Brecoflex AT10 MOV / 1900 BFX 190
Brecoflex chinh hang AT10 MOV / 2000 BFX 200
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 2120 BFX 212
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 2240 BFX 224
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 2360 BFX 236
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 2500 BFX 250
Day dai Brecoflex AT10 MOV / 2650 BFX 265
Brecoflex chinh hang AT10 MOV / 2800 BFX 280
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 3000 BFX 300
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 3150 BFX 315
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 3350 BFX 335
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 3550 BFX 355
AT10 move Pitch/Length Version: Number of
Teeth:
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 3750 BFX 375
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 4000 BFX 400
Day dai Brecoflex AT10 MOV / 4250 BFX 425
Brecoflex chinh hang AT10 MOV / 4500 BFX 450
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 4750 BFX 475
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 5000 BFX 500
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 5300 BFX 530
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 5600 BFX 560
Day dai Brecoflex AT10 MOV / 6000 BFX 600
Brecoflex chinh hang AT10 MOV / 6300 BFX 630
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 6700 BFX 670
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 7100 BFX 710
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 7500 BFX 750
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 8000 BFX 800
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 9000 BFX 900
Day belt BRECO ATK10K6DL/1500BFX 
Dây đai Brecoflex ATK10K6DL/1600BFX 
Day dai Breco ATK10K6DL/1700BFX
Day curoa BRECO ATK10K6DL/1800BFX 
BRECO Viet Nam ATK10K6DL/1900BFX
Day belt BRECO ATK10K6DL/2000BFX
Dây đai Brecoflex ATK10K6DL/2120BFX
Day dai Breco ATK10K6DL/2240BFX
Day curoa BRECO ATK10K6DL/2360BFX
BRECO Viet Nam ATK10K6DL/2500BFX
Day belt BRECO ATK10K6DL/2650BFX
Dây đai Brecoflex ATK10K6DL/3000BFX
Day dai Breco ATK10K6DL/3350BFX
Day curoa BRECO ATK10K6DL/3750BFX
BRECO Viet Nam ATK10K6DL/4000BFX
Day belt BRECO ATK10K6DL/4250BFX
Dây đai Brecoflex ATK10K6DL/4500BFX
Day dai Breco ATK10K6DL/8000BFX
Day curoa BRECO ATK10K6DL/7100BFX
BRECO Viet Nam ATK10K6DL/6000BFX
Day belt BRECO ATK10K6DL/5000BFX
Dây đai Brecoflex ATK10K6DL/4750BFX
Day dai Breco ATK10K6DL/6300BFX

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM