Tay cầm cán chổi nhôm 700mm - xanh dương - ALH15B | Hillbrush ALH15R | Hillbrush ALH15G

Tay cầm cán chổi nhôm 700mm - xanh dương - ALH15B | Hillbrush ALH15R | Hillbrush ALH15G

Tay cầm cán chổi nhôm Hillbrush 700mm 
Hillbrush ALH15BLK
Hillbrush ALH15Y
Hillbrush ALH15W
Hillbrush ALH15R
Hillbrush ALH15G

Giá : Liên hệ

Tay cầm cán chổi nhôm Hillbrush 700mm - xanh dương - ALH15B
Tay cầm bằng nhôm anodised với tay cầm màu. 
Hillbrush ALH15BLK
Hillbrush ALH15Y
Hillbrush ALH15W
Hillbrush ALH15R
Hillbrush ALH15G

Đặc tính của tay cầm 700mm:
Chiều dài: 698mm
Chiều rộng: 30mm
Chiều cao: 30mm
Trọng lượng: 0,199kg
Chất liệu: Nhôm, Polypropylen
Giữ dây tóc: Tiêu chuẩn
Nhiệt độ sử dụng tối thiểu: -18°C
Nhiệt độ sử dụng tối đa: 79°C

Một số model của hãng được sử dụng phổ biến nhất:

Nhà cung cấp Hill brush chính hãng COR7 Extra Soft 365mm Twisted Wire Cobweb Brush
Hill brush nhập khau COR9 Extra Soft 150mm Domed Head Cobweb Brush with Extending Handle
Hillbrush Viet Nam CRUST1 Crustacean Kit
HILLBRUSH Viet Nam CURB1 Trade Stiff 179mm Curb and Gutter Brush
HILLBRUSH Viet Nam CURB1FA48/1 Trade Stiff 179mm Curb and Gutter Brush with A48/1 fitted
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng CURB1FA60/1 Trade Stiff 179mm Curb and Gutter Brush with A60/1 fitted
Hill brush nhập khau D/AP1BLUE Disposable Aprons (Blue) Pack of 100 
Hillbrush Viet Nam D10B Professional Medium 406mm Long Handled Brush - Blue
HILLBRUSH Viet Nam D10BRES Resin-Set DRS® Medium 406mm Long Handled Brush - Blue
HILLBRUSH Viet Nam D10G Professional Medium 406mm Long Handled Brush - Green
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D10GRES Resin-Set DRS® Medium 406mm Long Handled Brush - Green
Hill brush nhập khau D10R Professional Medium 406mm Long Handled Brush - Red
Hillbrush Viet Nam D10RRES Resin-Set DRS® Medium 406mm Long Handled Brush - Red
HILLBRUSH Viet Nam D10W Professional Medium 406mm Long Handled Brush - White
HILLBRUSH Viet Nam D10WRES Resin-Set DRS® Medium 406mm Long Handled Brush - White
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D10Y Professional Medium 406mm Long Handled Brush - Yellow
Hill brush nhập khau D10YRES Resin-Set DRS® Medium 406mm Long Handled Brush - Yellow
Hillbrush Viet Nam D1BM Finest Stiff 263mm General Purpose Brush
HILLBRUSH Viet Nam D1P Trade Stiff 263mm General Purpose Brush
HILLBRUSH Viet Nam D36N Medium 120mm x 8mmø (400mm overall) Small Tube Brush
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D38 Soft 105mm x 31mmø (400mm overall) Tube Brush
Hill brush nhập khau D42 Soft 120mm x 13-38mmø (400mm overall) Tapered Tube Brush
Hillbrush Viet Nam D43 Soft 400mm x 64mm x 5mmø Tube Brush
HILLBRUSH Viet Nam D4B Professional Stiff 254mm Short Handled Brush - Blue
HILLBRUSH Viet Nam D4BLK Professional Stiff 254mm Short Handled Brush - Black
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D4BLKRES Resin-Set DRS® Stiff 254mm Short Handled Brush - Black
Hill brush nhập khau D4BMDX MDX Stiff 254mm Short Handled Brush - Blue
Hillbrush Viet Nam D4BRES Resin-Set DRS® Stiff 254mm Short Handled Brush - Blue
HILLBRUSH Viet Nam D4BRN Professional Stiff 254mm Short Handled Brush - Brown
HILLBRUSH Viet Nam D4BRNRES Resin-Set DRS® Stiff 254mm Short Handled Brush - Brown
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D4G Professional Stiff 254mm Short Handled Brush - Green
Hill brush nhập khau D4GMDX MDX Stiff 254mm Short Handled Brush - Green
Hillbrush Viet Nam D4GRES Resin-Set DRS® Stiff 254mm  Short Handled Brush - Green
HILLBRUSH Viet Nam D4GRY Professional Stiff 254mm Short Handled Brush - Grey
HILLBRUSH Viet Nam D4GRYRES Resin-Set DRS® Stiff 254mm Short Handled Brush - Grey
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D4R Professional Stiff 254mm Short Handled Brush - Red
Hill brush nhập khau D4RESMDX Total MDX Stiff 254mm Short Handled Brush
Hillbrush Viet Nam D4RMDX MDX Stiff 254mm Short Handled Brush - Red
HILLBRUSH Viet Nam D4RRES Resin-Set DRS® Stiff 254mm Short Handled Brush - Red
HILLBRUSH Viet Nam D4T Professional Stiff 254mm Short Handled Brush - Tangerine
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D4TRES Resin-Set DRS® Stiff 254mm Short Handled Brush - Tangerine
Hill brush nhập khau D4V Professional Stiff 254mm Short Handled Brush - Violet
Hillbrush Viet Nam D4VRES Resin-Set DRS® Stiff 254mm Short Handled Brush - Violet
HILLBRUSH Viet Nam D4W Professional Stiff 254mm Short Handled Brush - White
HILLBRUSH Viet Nam D4WRES Resin-Set DRS® Stiff 254mm Short Handled Brush - White
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D4Y Professional Stiff 254mm Short Handled Brush - Yellow
Hill brush nhập khau D4YMDX MDX Stiff 254mm Short Handled Brush - Yellow
Hillbrush Viet Nam D4YRES Resin-Set DRS® Stiff 254mm Short Handled Brush - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam D5B Professional Soft 254mm Short Handled Brush - Blue
HILLBRUSH Viet Nam D5BRES Resin-Set DRS® Soft 254mm Short Handled Brush - Blue
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D5G Professional Soft 254mm Short Handled Brush - Green
Hill brush nhập khau D5GRES Resin-Set DRS® Soft 254mm Short Handled Brush - Green
Hillbrush Viet Nam D5R Professional Soft 254mm Short Handled Brush - Red
HILLBRUSH Viet Nam D5RRES Resin-Set DRS® Soft 254mm Short Handled Brush - Red
HILLBRUSH Viet Nam D5W Professional Soft 254mm Short Handled Brush - White
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D5WRES Resin-Set DRS® Soft 254mm Short Handled Brush - White
Hill brush nhập khau D5Y Professional Soft 254mm Short Handled Brush - Yellow
Hillbrush Viet Nam D5YRES Resin-Set DRS® Soft 254mm Short Handled Brush - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam D77B Medium 216mm Bulk Tank Brush - Blue
HILLBRUSH Viet Nam D77BMDX MDX Medium 216mm Bulk Tank Brush - Blue
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D77BRES Resin-Set DRS® Medium 216mm Bulk Tank Brush - Blue
Hill brush nhập khau D77G Medium 216mm Bulk Tank Brush - Green
Hillbrush Viet Nam D77GMDX MDX Medium 216mm Bulk Tank Brush - Green
HILLBRUSH Viet Nam D77GRES Resin-Set DRS® Medium 216mm Bulk Tank Brush - Green
HILLBRUSH Viet Nam D77R Medium 216mm Bulk Tank Brush - Red
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D77RMDX MDX Medium 216mm Bulk Tank Brush - Red
Hill brush nhập khau D77RRES Resin-Set DRS® Medium 216mm Bulk Tank Brush - Red
Hillbrush Viet Nam D77T Medium 216mm Bulk Tank Brush - Tangerine
HILLBRUSH Viet Nam D77W Medium 216mm Bulk Tank Brush - White
HILLBRUSH Viet Nam D77WRES Resin-Set DRS® Medium 216mm Bulk Tank Brush - White
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D77Y Medium 216mm Bulk Tank Brush - Yellow
Hill brush nhập khau D77YMDX MDX Medium 216mm Bulk Tank Brush - Yellow
Hillbrush Viet Nam D77YRES Resin-Set DRS® Medium 216mm  Bulk Tank Brush - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam D79B Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Blue
HILLBRUSH Viet Nam D79BLK Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Black
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D79BLKRES Resin-Set DRS® Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Black
Hill brush nhập khau D79BMDX MDX Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Blue
Hillbrush Viet Nam D79BRES Resin-Set DRS® Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Blue
HILLBRUSH Viet Nam D79BRN Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Brown
HILLBRUSH Viet Nam D79BRNRES Resin-Set DRS® Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Brown
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D79G Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Green
Hill brush nhập khau D79GMDX MDX Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Green
Hillbrush Viet Nam D79GRES Resin-Set DRS® Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Green
HILLBRUSH Viet Nam D79GRY Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Grey
HILLBRUSH Viet Nam D79GRYRES Resin-Set DRS® Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Grey
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D79R Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Red
Hill brush nhập khau D79RMDX MDX Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Red
Hillbrush Viet Nam D79RRES Resin-Set DRS® Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Red
HILLBRUSH Viet Nam D79T Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Tangerine
HILLBRUSH Viet Nam D79TRES Resin-Set DRS® Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Tangerine
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D79VRES Resin-Set DRS® Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Violet
Hill brush nhập khau D79W Stiff 216mm Bulk Tank Brush - White
Hillbrush Viet Nam D79WRES Resin-Set DRS® Stiff 216mm Bulk Tank Brush - White
HILLBRUSH Viet Nam D79Y Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam D79YMDX MDX Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Yellow
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D79YRES Resin-Set DRS® Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Yellow
Hill brush nhập khau D7B Premier Medium 254mm Short Handled Brush - Blue
Hillbrush Viet Nam D7BLK Premier Medium 254mm Short Handled Brush - Black
HILLBRUSH Viet Nam D7BRN Premier Medium 254mm Short Handled Brush - Brown
HILLBRUSH Viet Nam D7G Premier Medium 254mm Short Handled Brush - Green
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D7GRY Premier Medium 254mm Short Handled Brush - Grey
Hill brush nhập khau D7R Premier Medium 254mm Short Handled Brush - Red
Hillbrush Viet Nam D7T Premier Medium 254mm Short Handled Brush - Tangerine
HILLBRUSH Viet Nam D7V Premier Medium 254mm Short Handled Brush - Violet
HILLBRUSH Viet Nam D7W Premier Medium 254mm Short Handled Brush - White
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D7Y Premier Medium 254mm Short Handled Brush - Yellow
Hill brush nhập khau D82 Trade Stiff 229mm Deck Scrub
Hillbrush Viet Nam D82FA48/1 Trade Stiff 229mm Deck Scrub with A48/1 fitted
HILLBRUSH Viet Nam D8M Finest Stiff 447mm General Purpose Brush
HILLBRUSH Viet Nam D93PWW Finest Stiff 237mm Polypropylene Deck Scrub
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D93PWWFA48/1 Finest Stiff 237mm Polypropylene Deck Scrub with A48/1 fitted
Hill brush nhập khau D93WW Finest Stiff 237mm Deck Scrub
Hillbrush Viet Nam D93WWFA48/1 Finest Stiff 237mm Deck Scrub with A48/1 fitted
HILLBRUSH Viet Nam D94 Trade Stiff 165mm Deck Scrub
HILLBRUSH Viet Nam D94FA48/1 Trade Stiff 165mm Deck Scrub with TH48/1 fitted
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D9B Professional Stiff 406mm Long Handled Brush - Blue
Hill brush nhập khau D9BMDX MDX Stiff 406mm Long Handled Brush - Blue
Hillbrush Viet Nam D9BRES Resin-Set DRS® Stiff 406mm Long Handled Brush - Blue
HILLBRUSH Viet Nam D9G Professional Stiff 406mm Long Handled Brush - Green
HILLBRUSH Viet Nam D9GMDX MDX Stiff 406mm Long Handled Brush - Green
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D9GRES Resin-Set DRS® Stiff 406mm Long Handled Brush - Green
Hill brush nhập khau D9-PEEK D9 Long Handled Brush Filled with PEEK High Heat Resistant Material Up To 250ºC
Hillbrush Viet Nam D9R Professional Stiff 406mm Long Handled Brush - Red
HILLBRUSH Viet Nam D9RESMDX Total MDX Stiff 406mm Long Handled Brush
HILLBRUSH Viet Nam D9RMDX MDX Stiff 406mm Long Handled Brush - Red
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D9RRES Resin-Set DRS® Stiff 406mm Long Handled Brush - Red
Hill brush nhập khau D9W Professional Stiff 406mm Long Handled Brush - White
Hillbrush Viet Nam D9WRES Resin-Set DRS® Stiff 406mm Long Handled Brush - White
HILLBRUSH Viet Nam D9Y Professional Stiff 406mm Long Handled Brush - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam D9YMDX MDX Stiff 406mm Long Handled Brush - Yellow
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng D9YRES Resin-Set DRS® Stiff 406mm Long Handled Brush - Yellow
Hill brush nhập khau DOD1 Soft 356mm Lambswool Duster
Hillbrush Viet Nam DOD2 Soft 970mm Lambswool Duster
HILLBRUSH Viet Nam DOD3 Soft 406mm Feather Duster
HILLBRUSH Viet Nam DOD4 Soft 1041mm Feather Duster
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng DP10SETB 900 x 280mm Angle Lobby Broom with Lightweight Lobby Dustpan - Blue
Hill brush nhập khau DP10SETG 900 x 280mm Angle Lobby Broom with Lightweight Lobby Dustpan - Green
Hillbrush Viet Nam DP10SETR 900 x 280mm Angle Lobby Broom with Lightweight Lobby Dustpan - Red
HILLBRUSH Viet Nam DP10SETY 900 x 280mm Angle Lobby Broom with Lightweight Lobby Dustpan - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam DP13B 325mm Open Dustpan - Blue
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng DP13BLK 325mm Open Dustpan - Black
Hill brush nhập khau DP13BRN 325mm Open Dustpan - Brown
Hillbrush Viet Nam DP13G 325mm Open Dustpan - Green
HILLBRUSH Viet Nam DP13GRY 325mm Open Dustpan - Grey
HILLBRUSH Viet Nam DP13R 325mm Open Dustpan - Red
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng DP13T 325mm Open Dustpan - Tangerine
Hill brush nhập khau DP13V 325mm Open Dustpan - Violet
Hillbrush Viet Nam DP13W 325mm Open Dustpan - White
HILLBRUSH Viet Nam DP13Y 325mm Open Dustpan - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam DP1B 330 x 203mm Dustpan - Blue
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng DP1G 330 x 203mm Dustpan - Green
Hill brush nhập khau DP1R 330 x 203mm Dustpan - Red
Hillbrush Viet Nam DP1W 330 x 203mm Dustpan - White
HILLBRUSH Viet Nam DP1Y 330 x 203mm Dustpan - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam DP3B 180mm Enclosed Dustpan - Blue
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng DP3G 180mm Enclosed Dustpan - Green
Hill brush nhập khau DP3R 180mm Enclosed Dustpan - Red
Hillbrush Viet Nam DP3W 180mm Enclosed Dustpan - White
HILLBRUSH Viet Nam DP3Y 180mm Enclosed Dustpan - Yellow
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM