Cảm biến Conch TS-3010NA | Proximity sensor Conch CTS-3015NA | Cảm biến tiệm cận Conch TS-3010NA/PA

Cảm biến Conch TS-3010NA | Proximity sensor Conch CTS-3015NA | Cảm biến tiệm cận Conch TS-3010NA/PA

Giá : Liên hệ
Conch Viet Nam LS18D-40N: NPN output / 0~40cm sensing distance
Conch chinh hang LS18D-40P: PNP output / 0~40cm sensing distance
Conch Việt Nam LS5T-6MN & LS5T-6MX: NPN output / 0~6M sensing distance
Conch Viet Nam LS5T-6MP & LS5T-6MX: PNP output / 0~6M sensing distance
Conch chinh hang LS18T-15MN(P)+LS18T-15MX (through beam type)LS18T-15MN(P)+LS18T-15MX (through beam type)
Conch Việt Nam LS18T-15MN & LS18T-15MX: NPN output / 0~15M sensing distance
Conch Viet Nam LS18T-15MP & LS18T-15MX: PNP output / 0~15M sensing distance
Conch chinh hang LS3-3MR: 0.1~3M sensing distance  
Conch Việt Nam LS3-15MT & LS3-15MX: 0~15M sensing distance
Conch Viet Nam Conch PL-D2M (Y) Unt 10cm(0.1Y)  
Conch chinh hang Conch PL-D3M(Y) unit (1cm(0.00Y)  
Conch Việt Nam Conch PL-D3M (scale: 1cm)  
Conch Viet Nam Conch PL-D3Y (scale: 0.01Y)  
Conch chinh hang RLA-40K-N (NPN input)  
Conch Việt Nam RLA-40K-P (PNP input)  
Conch Viet Nam RLA-40K-N(P) 4-digit tachometer/line speed meterter
Conch chinh hang Máy đo tốc độ Conch RLA-40K-N  
Conch Việt Nam Máy đo tốc độ Conch RLA-40K-P  
Conch Viet Nam Conch FD-5RL-XXXA  
Conch chinh hang Conch FD-5RLN00A  
Conch Việt Nam Conch FD-5RLN12  
Conch Viet Nam Conch FD-5RLP06  
Conch chinh hang Conch FD-5RLN07  
Conch Việt Nam Conch FD-5RLN03  
Conch Viet Nam Conch FD-5RLT10  
Conch chinh hang Conch FD-5RLT01  
Conch Việt Nam Conch FD-5RLP16  
Conch Viet Nam RUN-51K (52K/53K)-N (P) U series (96mm*48mm)
Conch chinh hang Conch RUN-51K(52K/53K)-N(P)  
Conch Việt Nam Conch RUN-51K-N  
Conch Viet Nam Conch RUN-52K-P  
Conch chinh hang Conch RUN-53-N  
Conch Việt Nam Conch RUN-51-P  
Conch Viet Nam Conch RUN-52-N  
Conch chinh hang conch RS-N-2M(DC12V): NPN input  
Conch Việt Nam Conch RS-N-3M(DC24V): PNP input  
Conch Viet Nam Conch RS-P-2M(DC12V): NPN input  
Conch chinh hang Conch RS-P-3M(DC24V): PNP input  
Conch Việt Nam Bộ hiển thị Conch CXF-40K  
Conch Viet Nam Conch VM2-RL  
Conch chinh hang Conch MTB-XX-XX  
Conch Việt Nam Conch MTB-11-00  
Conch Viet Nam Conch MTB-25-04  
Conch chinh hang MTC-4  
Conch Việt Nam TS-3010NA: NPN normally open  
Conch Viet Nam TS-3010NB: NPN normally close  
Conch chinh hang TS-3010PA: PNP normally open  
Conch Việt Nam TS-3010PB: PNP normally close  
Conch Viet Nam TS-3015NA: NPN normally open  
Conch chinh hang TS-3015NB: NPN normally close  
Conch Việt Nam TS-3015PA: PNP normally open  
Conch Viet Nam TS-3015PB: PNP normally close  
Conch chinh hang TS-1805NA: NPN normally open  
Conch Việt Nam TS-1805NB: NPN normally close  
Conch Viet Nam TS-1805PA: PNP normally open  
Conch chinh hang TS-1805PB: PNP normally close  
Conch Việt Nam TS-1808NA: NPN normally open  
Conch Viet Nam TS-1808NB: NPN normally close  
Conch chinh hang TS-1808PA: PNP normally open  
Conch Việt Nam TS-1808PB: PNP normally close  
Conch Viet Nam TS-1202NA: NPN normally open  
Conch chinh hang TS-1202NB: NPN normally close  
Conch Việt Nam TS-1202PA: PNP normally open  
Conch Viet Nam TS-1202PB: PNP normally close  
Conch chinh hang TS-1204NA: NPN normally open  
Conch Việt Nam TS-1204NB: NPN normally close  
Conch Viet Nam TS-1204PA: PNP normally open  
Conch chinh hang TS-1204PB: PNP normally close  
Conch Việt Nam TS-0801NA: NPN normally open  
Conch Viet Nam TS-0801NB: NPN normally close  
Conch chinh hang TS-0801PA: PNP normally open  
Conch Việt Nam TS-0801PB: PNP normally close  
Conch Viet Nam TS-0802NA: NPN normally open  
Conch chinh hang TS-0802NB: NPN normally close  
Conch Việt Nam TS-0802PA: PNP normally open  
Conch Viet Nam TS-0802PB: PNP normally close  
Conch chinh hang QL-1805NA: NPN normally open  
Conch Việt Nam QL-1805NB: NPN normally close  
Conch Viet Nam QL-1805PA: PNP normally open  
Conch chinh hang QL-1805PB: PNP normally close  
Conch Việt Nam QS-1705NA: NPN normally open  
Conch Viet Nam QS-1705NB: NPN normally close  
Conch chinh hang QS-1705PA: PNP normally open  
Conch Việt Nam QS-1705PB: PNP normally close  
Conch Viet Nam TA-41K-N   
Conch chinh hang TH-7PM & TH-7PH (PNP input 7-digits timer)
Conch Việt Nam TH-7PM (unit: minute)  
Conch Viet Nam TH-7PH (unit: hour)  
Conch chinh hang TH-7AM & TH-7AH (HI-V input 7-digits timer)
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM