Bộ mã hóa quay, từ tính (Sản phẩm Contelec) - Cam bien vong quay

Bộ mã hóa quay, từ tính (Sản phẩm Contelec) - Cam bien vong quay

Contelec Product
( Contelec Product ) 
Vert-X 16 ( Contelec Product ) 
Rotary encoder, magnetic( Contelec Product ) 
Giá : Liên hệ
Contelec Product
( Contelec Product ) 
Vert-X 16 ( Contelec Product ) 
Rotary encoder, magnetic( Contelec Product ) 
Vert-X 13( Contelec Product ) 
Rotary encoder, magnetic( Contelec Product ) 
WAL305( Contelec Product ) 
Potentiometer conductive plastic rotative( Contelec Product ) 
GL60(( Contelec Product ) 
Potentiometer conductive plastic rotative( Contelec Product ) 
Vert-X 88( Contelec Product ) 
Rotary encoder, magnetic( Contelec Product ) 
Vert-X_88_5V_10...90_Ub_e( Contelec Product ) 
Vert-X_88_24V_0.1-10V_e( Contelec Product ) 
Vert-X_88_24V_0.5-4.5V_e( Contelec Product ) 
Vert-X_88_24V_4-20mA_e( Contelec Product ) 
Vert-X_88_24V_CANopen_single_e( Contelec Product ) 
Vert-X_88_24V_CANopen_red_e( Contelec Product ) 
Vert-X-8872( Contelec Product ) 
Vert-X-8873( Contelec Product ) 
(Sản phẩm của Contelec)
Vert-X 16 (Sản phẩm của Contelec)
Bộ mã hóa quay, từ tính (Sản phẩm Contelec)
Green-X 13 (Sản phẩm của Contelec)
Bộ mã hóa quay, từ tính (Sản phẩm Contelec)
WAL305 (Sản phẩm của Contelec)
Chiết áp dẫn điện bằng nhựa quay (Sản phẩm Contelec)
GL60 ((Sản phẩm của Contelec)
Chiết áp dẫn điện bằng nhựa quay (Sản phẩm Contelec)
Green-X 88 (Sản phẩm của Contelec)
Bộ mã hóa quay, từ tính (Sản phẩm Contelec)
Màu xanh lá cây-X_88_5V_10 ... 90_Ub_e (Sản phẩm của Contelec)
Màu xanh lá cây-X_88_24V_0.1-10V_e (Sản phẩm của Contelec)
Màu xanh lá cây-X_88_24V_0.5-4.5V_e (Sản phẩm của Contelec)
Màu xanh lá cây-X_88_24V_4-20mA_e (Sản phẩm Contelec)
Màu xanh lá cây-X_88_24V_CANopen_single_e (Sản phẩm của Contelec)
Màu xanh lá cây-X_88_24V_CANopen_red_e (Sản phẩm của Contelec)
Green-X-8872 (Sản phẩm của Contelec)
Green-X-8873 (Sản phẩm Contelec)
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM