Bơm Flojet R3811243 có sẵn giao ngay | Flojet 10.3 Bar 5.3 lpm 230V | 230VAC 150 PSI (10.3 bar) 1.4 GPM (5.3 LPM) Flojet

Bơm Flojet R3811243 có sẵn giao ngay | Flojet 10.3 Bar 5.3 lpm 230V | 230VAC 150 PSI (10.3 bar) 1.4 GPM (5.3 LPM) Flojet

Hiện DTA JSC đang có sẵn bơm Flojet R3811243 có sẵn giao ngay. 

Giá : Liên hệ
Flojet vietnam 03811133 12 VDC 150 PSI (10.3 bar) 1.4 GPM (5.3 LPM)
Nha cung cap Flojet VN 03811143 12 VDC 150 PSI (10.3 bar) 1.4 GPM (5.3 LPM)
Bom Flojet chinh hang tai VN 03811033 115VAC 150 PSI (10.3 bar) 1.4 GPM (5.3 LPM)
Flojet vietnam 03811043 115VAC 150 PSI (10.3 bar) 1.4 GPM (5.3 LPM)
Nha cung cap Flojet VN 03811233 230VAC 150 PSI (10.3 bar) 1.4 GPM (5.3 LPM)
Bom Flojet chinh hang tai VN 03811243 230VAC 150 PSI (10.3 bar) 1.4 GPM (5.3 LPM)
Flojet vietnam R3711143 12 VDC 100 PSI (6.9 bar) 1.4 GPM (5.3 LPM)
Nha cung cap Flojet VN R3711343 24 VDC 100 PSI (6.9 bar) 1.4 GPM (5.3 LPM)
Bom Flojet chinh hang tai VN R3711243 230VAC 100 PSI (6.9 bar) 1.4 GPM (5.3 LPM)
Flojet vietnam R3811143 12 VDC 150 PSI (10.3 bar) 1.4 GPM (5.3 LPM)
Nha cung cap Flojet VN R3811343 24 VDC 150 PSI (10.3 bar) 1.4 GPM (5.3 LPM)
Bom Flojet chinh hang tai VN R3811243 230VAC 150 PSI (10.3 bar) 1.4 GPM (5.3 LPM) 
Flojet vietnam D4821H4011 115V AC, 45 psi (3.1 bar) max.
Nha cung cap Flojet VN D4922H4011 230V AC, 45 (3.1 bar) psi max.
Bom Flojet chinh hang tai VN D4831H5011 115V AC, 60 (4.1 bar) psi max.
Flojet vietnam D4932H5011 230V AC, 60 (4.1 bar) psi max.
Nha cung cap Flojet VN D4834H6011 115V AC, 80 (5.5 bar) psi max.
Bom Flojet chinh hang tai VN D4935H6011 230V AC, 80 (5.5 bar) psi max.
Flojet vietnam D4834H7011 115V AC, 100 (6.8 bar) psi max.
Nha cung cap Flojet VN D4935H7011 230V AC, 100 (6.8 bar) psi max
Bom Flojet chinh hang tai VN LFP521402 115VAC High speed motor, 40 psi (2.7 bar) switch
Flojet vietnam LFP521002 115VAC High speed motor, no switch
Nha cung cap Flojet VN LFP521B02 115VAC High speed motor, 40 psi (2.7 bar) switch,
Bom Flojet chinh hang tai VN comes with ³/8” (9.5 mm) John Guest port fitting
Flojet vietnam RLFP122C02 12VDC High speed motor, 35 psi (2.3 bar) switch,
Nha cung cap Flojet VN comes with ¼” (6.35 mm) John Guest ports
Bom Flojet chinh hang tai VN RLFP122E02 12VDC High speed motor, 35 psi (2.3 bar) switch,
Flojet vietnam comes with ³/8” (9.5 mm) John Guest ports
Nha cung cap Flojet VN RLFP222C02 24VDC High speed motor, 35 psi (2.3 bar) switch,
Bom Flojet chinh hang tai VN comes with ¼” (6.35 mm) John Guest ports
Flojet vietnam RLFP222E02 24VDC High speed motor, 35 psi (2.3 bar) switch,
Nha cung cap Flojet VN comes with ³/8” (9.5 mm) John Guest ports
Bom Flojet chinh hang tai VN BW4000-000A 115 VAC US Plug
Flojet vietnam BW4001-000A 100-240 VAC No Plug
Nha cung cap Flojet VN BW4002-000A 230 VAC AUS Plug
Bom Flojet chinh hang tai VN BW4003-000A 230 VAC UK Plug
Flojet vietnam BW4004-000A 230 VAC SHUKO Plug
Nha cung cap Flojet VN dual INLET
Bom Flojet chinh hang tai VN BW4020-000A 115 VAC US Plug
Flojet vietnam BW4022-000A 230 VAC AUS Plug
Nha cung cap Flojet VN BW4023-000A 230 VAC UK Plug
Bom Flojet chinh hang tai VN BW4024-000A 230 VAC SHUKO Plug
Flojet vietnam BLC1011-000A 115 VAC US PLUG
Nha cung cap Flojet VN BLC2011-000A 230 VAC UK PLUG
Bom Flojet chinh hang tai VN BLC3011-000A 230 VAC EU PLUG
Flojet vietnam BLC4011-000A 230 VAC AU PLUG
Nha cung cap Flojet VN BLC5011-000A 100-240 VAC NO PLUG
Bom Flojet chinh hang tai VN 2125-030 115 Volt AC 50 psi max. 1 oz./sec. ( 3.4 bar) (29.5 ml./sec.)
Flojet vietnam 2125-507 115 Volt AC 90 psi max. 0.5 oz./sec. (6.2 bar) (14.8 ml./sec.)
Nha cung cap Flojet VN 2125-230 230 Volt AC 50 psi max. 1 oz./sec. (3.4 bar) (29.5 ml./sec.)
Bom Flojet chinh hang tai VN 2125-508 230 Volt AC 90 psi max. 0.5 oz./sec. (6.2 bar) (14.8 ml./sec.)
Flojet vietnam 2840-010 115 V AC, 40 PSI (2.7 bar) switch, 35 GPM (13.2 LPM)
Nha cung cap Flojet VN 2840-000 115 V AC, 40 PSI (2.7 bar) switch, 4.5 GPM (17 LPM)
Bom Flojet chinh hang tai VN 2840-100 12V DC, 45 PSI (3.1 bar) switch, 4.5 GPM (17 LPM)
Flojet vietnam 2840-210 230 V AC, 40 PSI (2.7 bar) switch, 3.5 GPM (13.2 LPM)
Nha cung cap Flojet VN 2830-001 230 AC, 100 psi (6.9 bar) max, 1.4 GPM (5.3 LPM)
Bom Flojet chinh hang tai VN 01752300C 50 PSI (3.4 bar), QD CONNECT, NO PORTS
Flojet vietnam 01752302C 50 PSI (3.4 bar), QD CONNECT, ³/8” (9.5 mm) HB PORTS
Nha cung cap Flojet VN 01752320C 30 PSI (2.1 bar) (2.0 bar), QD CONNECT, NO PORTS
Bom Flojet chinh hang tai VN 01752322C 30 PSI (2.1 bar) (2.0 bar), QD CONNECT ³/8” (9.5 mm) HB PORTS
Flojet vietnam Điều ap30573-001 0.26 gallon (1 liter) accumulator tank
Nha cung cap Flojet VN 2820-240 230 V AC, 70 PSI (4.8 bar) switch, 1.56 GPM (5.9 LPM)
Bom Flojet chinh hang tai VN G55-1022 
Flojet vietnam GP28/11 230V 1Ph
Nha cung cap Flojet VN GP20/22 230V 1Ph 50Hz HPR 6/8 230V 1Ph 50/60Hz ½” (12.5mm) or 15mm OD 
Bom Flojet chinh hang tai VN G55-1022 ³/8” (9.52 mm)Barbed
Flojet vietnam G58-1022
Nha cung cap Flojet VN G55-1012
Bom Flojet chinh hang tai VN T5000-130
Flojet vietnam T5000-140
Nha cung cap Flojet VN T5000-515
Bom Flojet chinh hang tai VN T5000-135 
Flojet vietnam 11028-008
Nha cung cap Flojet VN 21000-563
Bom Flojet chinh hang tai VN 11028-508 
Flojet vietnam 20272-002B 
Nha cung cap Flojet VN 91010-002 ³/8” NPT Male x ³/8” (9.5 mm) Barb
Bom Flojet chinh hang tai VN 91010-004 ¼" NPT Male x ³/8” (9.5 mm) Barb
Flojet vietnam 91010-006 ³/8” NPT Male x ½" (12.7 mm) Barb
Nha cung cap Flojet VN 91010-032 ³/8” NPT Male x ¼" (6.3 mm) Barb
Bom Flojet chinh hang tai VN 91010-053 ¼" NPT Male x ¼" (6.3 mm) Barb
Flojet vietnam 21000-233B Plastic Fitting, for use with ¼” (6.3 mm)OD tubing
Nha cung cap Flojet VN 21000-234B Brass CO2 Fitting with shutoff, for use with ¼” (6.3 mm) O.D. tubing
Bom Flojet chinh hang tai VN 91010-002 ³/8” NPT Male x ³/8” (9.5 mm) Barb
Flojet vietnam 91010-004 ¼" NPT Male x ³/8” (9.5 mm) Barb
Nha cung cap Flojet VN 91010-006 ³/8” NPT Male x ½" (12.7 mm) Barb
Bom Flojet chinh hang tai VN 91010-032 ³/8” NPT Male x ¼" (6.3 mm) Barb
Flojet vietnam 91010-053 ¼" NPT Male x ¼" (6.3 mm) Barb
Nha cung cap Flojet VN 20325-033 ¼” (6.3 mm) Hose Barb, Straight
Bom Flojet chinh hang tai VN 20381-026 10-13mm (³/8”-½") Hose Barb, Straight
Flojet vietnam 20381-002 ½" (12.7 mm) Hose Barb, Straight
Nha cung cap Flojet VN 20381-024 10-13mm (³/8”-½") Hose Barb, Elbow
Bom Flojet chinh hang tai VN 20381-009 ½" (12.7 mm) Hose Barb, Elbow
Flojet vietnam 20325-031 ³/8” (9.5 mm) Hose Barb, Straight
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM