Khớp nối UNIONES ARPOL , UNIONES ARPOL viet nam - Nhà cung cấp UNIONES ARPOL

Khớp nối UNIONES ARPOL , UNIONES ARPOL viet nam - Nhà cung cấp UNIONES ARPOL

Khớp nối UNIONES ARPOL
UNIONES ARPOL S.A. Viet Nam
UNIONES ARPOL S.A. Viet Nam
UNIONES ARPOL S.A. Viet Nam
UNIONES ARPOL S.A. Viet Nam
Giá : Liên hệ
** Instal: Lắp đặt
Khớp nối linh hoạt với 1 khóa và hệ thống niêm phong hoạt động cho đường ống.
Ancho nominal 95: Serie IBX
Ancho nominal 140: Series IBY a IFY: IBY, ICY, IDY, IEY, IFY
Ancho nominal 200: Series IBZ a IHFZ: IBZ, ICZ, IDZ, IEZ, IFZ, IGZ, IHFZ
Revestiada Ancho nominal 200: Series AFZ a AHFZ: AFZ, AGZ, AHFZ
Ancho nominal 300: Series IBW a IHGW: IBW, ICW, IDW, IEW, IFW, IGW, IHFW, IHGW
Revestiada Ancho nominal 300: Series AFW a AHGW: AFW, AGW, AHFW, AHGW
 
** Rep
REP-C: Khớp nối linh hoạt với 1 khóa và hệ thống niêm phong hoạt động.
REP 2: Khớp nối linh hoạt với 2 ổ khóa và hệ thống niêm phong hoạt động.
REP 3: Khớp nối linh hoạt với 3 ổ khóa và hệ thống niêm phong hoạt động.
REP-S: Khớp nối linh hoạt với 2 ổ khóa, ổ cắm và hệ thống niêm phong hoạt động.
Ancho nominal 95: Serie IBXC - IBXR
Ancho nominal 140: Series IBYR a IFYR: IBYR, ICYR, IDYR, IEYR, IFYR
Ancho nominal 140: Series IBY3 a IFY3: IBY3, ICY3, IDY3, IEY3, IFY3
Ancho nominal 200: Series IBZR a IHFZR: IBZR, ICZR, IDZR, IEZR, IFZR, IGZR, IHFZR
Ancho nominal 200: Series IBZ3 a IHFZ3: IBZ3, ICZ3, IDZ3, IEZ3, IFZ3, IGZ3, IHFZ3
Revestiada Ancho nominal 200: Series AFZR a AHFZR: AFZR, AGZR, AHFZR
Revestiada Ancho nominal 200: AFZ3 a AHFZ3: AFZ3, AGZ3, AHFZ3
Ancho nominal 300: Series IBWR a IHGWR: IBWR, ICWR, IDWR, IEWR, IFWR, IGWR, IHFWR, IHGWR
Ancho nominal 300: Series IBW3 a IHGW3: IBW3, ICW3, IDW3, IEW3, IFW3, IGW3, IHFW3, IHGW3
Revestiada Ancho nominal 300: Series AFWR a AHGWR: AFWR, AGWR, AHFWR, AHGWR
Revestiada Ancho nominal 300: AFW3 a AHGW3: AFW3, AGW3, AHFW3, AHGW3
Con salia: Serie REP-S
 
Hình: sản phẩm Khớp Nối Ống Uniones Arpol
Model: model đầy đủ chính xác trong catalog, link đến catalog
 
Instal: IBX, IBY, ICY, IDY, IEY, IFY, IBZ, ICZ, IDZ, IEZ, IFZ, IGZ, IHFZ, AFZ, AGZ, AHFZ, IBW, ICW, 
Rep: IBXC, IBXR, IBYR, ICYR, IDYR, IEYR, IFYR, IBY3, ICY3, IDY3, IEY3, IFY3, IBZR, ICZR, IDZR, IEZR,
Fix: FIX-L, FIX-M, FIX-U, MULTI-FIX
Trans: Trans
IDW, IEW, IFW, IGW, IHFW, IHGW, AFW, AGW, AHFW, AHGW
** Fix: Sửa chữ
FIX-L: Khớp nối linh hoạt với 1 khóa và 1 vòng ánh sáng cho ống thép.
FIX-M: Khớp nối linh hoạt với 1 khóa và 1 chiếc nhẫn tăng cường cho ống thép.
FIX-U: Khớp nối linh hoạt với 1 khóa và 3 nhẫn cho PE và PVC ống với phong trào.
MULTI-FIX: Kết nối của PE ống với phong trào.
Para tubos de acero: Serie FIX-L, Serie FIX-M
Para tubos de polietileno Y PVC: Serie FIX-U
Para tubos de polietileno: Serie MULTI-FIX
Anillo interior para MULTI-FIX: Serie MULTI-FIX
 IFZR, IGZR, IHFZR, IBZ3, ICZ3, IDZ3, IEZ3, IFZ3, IGZ3, IHFZ3, AFZR, AGZR, 
AHFZR, AFZ3 a AHFZ3: AFZ3, AGZ3, AHFZ3, IBWR, ICWR, IDWR, IEWR, IFWR,
IGWR, IHFWR, IHGWR, IBW3, ICW3, IDW3, IEW3, IFW3, IGW3, IHFW3, IHGW3, 
AFWR, AGWR, AHFWR, AHGWR, AFW3 a AHGW3: AFW3, AGW3, AHFW3, 
AHGW3, REP-S
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM