Máy đo độ bóng 3 góc 60° BYK 4447 | BYK model 4447 | BYK Viet Nam

Máy đo độ bóng 3 góc 60° BYK 4447 | BYK model 4447 | BYK Viet Nam

Giá : Liên hệ

Máy đo độ bóng ba góc BYK model 4447 60

Máy đo độ bóng ba góc - xem sự thay đổi độ bóng dưới góc vuông. Để có được sự khác biệt rõ ràng trong toàn bộ phạm vi từ độ bóng mờ đến độ bóng cao, ba hình học đo lường đã được quy định trong các tiêu chuẩn đo độ bóng quốc tế. Mỗi hình dạng được tối ưu hóa cho một phạm vi độ bóng cụ thể.

Micro-TRI-gloss kết hợp 20°, 60° và 85° trong một máy đo độ bóng - có ba dạng hình học trong một đơn vị cho phép bạn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và nhanh chóng nhận ra các biến thể chất lượng.

  • 20, 60 và 85° trong một: từ độ bóng cao đến độ bóng thấp - có góc được chỉ định trên tay
  • Đối với bất kỳ vật liệu nào: sơn, nhựa hoặc thậm chí kim loại bóng như gương
  • Tất cả các góc đo ở cùng một vị trí và kết quả xuất hiện đồng thời
  • Đo độ bóng thông minh với giao tiếp thông minh
  • Đảm bảo độ lặp lại tuyệt vời và thỏa thuận giữa các thiết bị
  • Chẩn đoán tự động thông minh đảm bảo các kết quả đọc luôn chính xác
  • Màn hình màu rực rỡ dễ đọc - dễ sử dụng
  • Thống kê, Đạt / Không đạt và Bộ nhớ - lý tưởng cho QC và kiểm tra tại hiện trường
  • Chế độ liên tục để kiểm tra tính đồng nhất trên các khu vực rộng lớn
  • phần mềm biểu đồ thông minh: báo cáo QC tức thì với biểu đồ xu hướng và giới hạn Đạt / Không đạt
Thiết bị đo độ bóng BYK - BYK Việt Nam - Thiết bị đo độ dày BYK
BYK Việt Nam Model : AG-4446 micro-TRI-Gloss
Thiết bị đo độ bóng BYK Model : AG-4440 Micro-Gloss 20
Thiết bị đo độ dày BYK Model : AG-4452 Micro-TRI-Gloss S
Máy đo độ bóng BYK Model : AG-4448 Micro-TRI-Gloss
 Máy đo độ bóng góc 60 BYK Model : F/NF Thickness Gauge 20-60-85
Máy đo độ bóng láng BYK Gloss Mete Model : AG-4442 Micro-Gloss 60
MÁY SO MÀU BYK SPECTROMATCH Model : AG-4444 Micro-Gloss 85
Thiết bị hãng BYK GARDNER Model : micro-gloss 20° 4440
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN BYK Model : micro-gloss 60° 4442
Máy đo độ bóng 20/60/85 deg_Gloss Meter BYK Model : micro-gloss 85° 4444
Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK Model : micro-gloss 45° 4454
Thiết bị đo độ dày BYK Model : micro-gloss 75° 4456
Máy đo độ bóng BYK Model : micro-TRI-gloss 4446
 Máy đo độ bóng góc 60 BYK Model : micro-TRI-gloss µ 4448
Máy đo độ bóng láng BYK Gloss Mete Model : micro-gloss 60° S 4450
MÁY SO MÀU BYK SPECTROMATCH Model : micro-TRI-gloss S 4452
Thiết bị hãng BYK GARDNER Model : for micro-gloss 20° 4422
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN BYK Model : for micro-gloss 85° 4487
Máy đo độ bóng 20/60/85 deg_Gloss Meter BYK Model : for micro-gloss 75° 4459
Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK Model : for micro-TRI-gloss 4434
Thiết bị đo độ dày BYK Model : micro-gloss 60° S 4464
Máy đo độ bóng BYK Model : micro-TRI-gloss S 4438
 Máy đo độ bóng góc 60 BYK Model : mirror type, highly reflective 4433
Máy đo độ bóng láng BYK Gloss Mete Model : AG-4422 Checking standard 20°
MÁY SO MÀU BYK SPECTROMATCH Model : AG-4462 Checking standard 60°
Thiết bị hãng BYK GARDNER Model : AG-4464 Special checking standard 60° S
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN BYK Model : AG-4487 Checking standard 85°
Máy đo độ bóng 20/60/85 deg_Gloss Meter BYK Model : AG-4434 Checking standard TRI
Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK Model : AG-4438 Special checking standard TRI S
Thiết bị đo độ dày BYK Model : AG-4433 Checking standard mirror
Máy đo độ bóng BYK Model : AG-4458 Checking standard 45°
 Máy đo độ bóng góc 60 BYK Model : AG-4459 Checking standard 75°
Máy đo độ bóng láng BYK Gloss Mete Model : AG-4446 micro-TRI-Gloss
MÁY SO MÀU BYK SPECTROMATCH Model : AG-4440 Micro-Gloss 21
Thiết bị hãng BYK GARDNER Model : AG-4452 Micro-TRI-Gloss S
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN BYK Model : AG-4448 Micro-TRI-Gloss
Máy đo độ bóng 20/60/85 deg_Gloss Meter BYK Model : F/NF Thickness Gauge 20-60-86
Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK Model : AG-4442 Micro-Gloss 61
Thiết bị đo độ dày BYK Model : AG-4444 Micro-Gloss 86
Máy đo độ bóng BYK Model : micro-gloss 20° 4441
 Máy đo độ bóng góc 60 BYK Model : micro-gloss 60° 4443
Máy đo độ bóng láng BYK Gloss Mete Model : micro-gloss 85° 4445
MÁY SO MÀU BYK SPECTROMATCH Model : micro-gloss 45° 4455
Thiết bị hãng BYK GARDNER Model : micro-gloss 75° 4457
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN BYK Model : micro-TRI-gloss 4447
Máy đo độ bóng 20/60/85 deg_Gloss Meter BYK Model : micro-TRI-gloss µ 4449
Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK Model : micro-gloss 60° S 4451
Thiết bị đo độ dày BYK Model : micro-TRI-gloss S 4453
Máy đo độ bóng BYK Model : for micro-gloss 20° 4423
 Máy đo độ bóng góc 60 BYK Model : for micro-gloss 85° 4488
Máy đo độ bóng láng BYK Gloss Mete Model : for micro-gloss 75° 4460
MÁY SO MÀU BYK SPECTROMATCH Model : for micro-TRI-gloss 4435
Thiết bị hãng BYK GARDNER Model : micro-gloss 60° S 4465
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN BYK Model : micro-TRI-gloss S 4439
Máy đo độ bóng 20/60/85 deg_Gloss Meter BYK Model : mirror type, highly reflective 4434
Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK Model : AG-4422 Checking standard 20°
Thiết bị đo độ dày BYK Model : AG-4462 Checking standard 60°
Máy đo độ bóng BYK Model : AG-4464 Special checking standard 60° S
 Máy đo độ bóng góc 60 BYK Model : AG-4487 Checking standard 85°
Máy đo độ bóng láng BYK Gloss Mete Model : AG-4434 Checking standard TRI
MÁY SO MÀU BYK SPECTROMATCH Model : AG-4438 Special checking standard TRI S
Thiết bị hãng BYK GARDNER Model : AG-4433 Checking standard mirror
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN BYK Model : AG-4458 Checking standard 45°
Máy đo độ bóng 20/60/85 deg_Gloss Meter BYK Model : AG-4459 Checking standard 75°
Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK Model : AG-4446 micro-TRI-Gloss
Thiết bị đo độ dày BYK Model : AG-4440 Micro-Gloss 22
Máy đo độ bóng BYK Model : AG-4452 Micro-TRI-Gloss S
 Máy đo độ bóng góc 60 BYK Model : AG-4448 Micro-TRI-Gloss
Máy đo độ bóng láng BYK Gloss Mete Model : F/NF Thickness Gauge 20-60-87
MÁY SO MÀU BYK SPECTROMATCH Model : AG-4442 Micro-Gloss 62
Thiết bị hãng BYK GARDNER Model : AG-4444 Micro-Gloss 87
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN BYK Model : micro-gloss 20° 4442
Máy đo độ bóng 20/60/85 deg_Gloss Meter BYK Model : micro-gloss 60° 4444
Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK Model : micro-gloss 85° 4446
Thiết bị đo độ dày BYK Model : micro-gloss 45° 4456
Máy đo độ bóng BYK Model : micro-gloss 75° 4458
 Máy đo độ bóng góc 60 BYK Model : micro-TRI-gloss 4448
Máy đo độ bóng láng BYK Gloss Mete Model : micro-TRI-gloss µ 4450
MÁY SO MÀU BYK SPECTROMATCH Model : micro-gloss 60° S 4452
Thiết bị hãng BYK GARDNER Model : micro-TRI-gloss S 4454
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN BYK Model : for micro-gloss 20° 4424
Máy đo độ bóng 20/60/85 deg_Gloss Meter BYK Model : for micro-gloss 85° 4489
Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK Model : for micro-gloss 75° 4461
Thiết bị đo độ dày BYK Model : for micro-TRI-gloss 4436
Máy đo độ bóng BYK Model : micro-gloss 60° S 4466
 Máy đo độ bóng góc 60 BYK Model : micro-TRI-gloss S 4440
Máy đo độ bóng láng BYK Gloss Mete Model : mirror type, highly reflective 4435
MÁY SO MÀU BYK SPECTROMATCH Model : AG-4422 Checking standard 20°
Thiết bị hãng BYK GARDNER Model : AG-4462 Checking standard 60°
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN BYK Model : AG-4464 Special checking standard 60° S
Máy đo độ bóng 20/60/85 deg_Gloss Meter BYK Model : AG-4487 Checking standard 85°
Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK Model : AG-4434 Checking standard TRI
Thiết bị đo độ dày BYK Model : AG-4438 Special checking standard TRI S
Máy đo độ bóng BYK Model : AG-4433 Checking standard mirror
 Máy đo độ bóng góc 60 BYK Model : AG-4458 Checking standard 45°
Máy đo độ bóng láng BYK Gloss Mete Model : AG-4459 Checking standard 75°
MÁY SO MÀU BYK SPECTROMATCH Model : AG-4446 micro-TRI-Gloss
Thiết bị hãng BYK GARDNER Model : AG-4440 Micro-Gloss 23
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN BYK Model : AG-4452 Micro-TRI-Gloss S
Máy đo độ bóng 20/60/85 deg_Gloss Meter BYK Model : AG-4448 Micro-TRI-Gloss
Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK Model : F/NF Thickness Gauge 20-60-88
Thiết bị đo độ dày BYK Model : AG-4442 Micro-Gloss 63
Máy đo độ bóng BYK Model : AG-4444 Micro-Gloss 88
 Máy đo độ bóng góc 60 BYK Model : micro-gloss 20° 4443
Máy đo độ bóng láng BYK Gloss Mete Model : micro-gloss 60° 4445
MÁY SO MÀU BYK SPECTROMATCH Model : micro-gloss 85° 4447
Thiết bị hãng BYK GARDNER Model : micro-gloss 45° 4457
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN BYK Model : micro-gloss 75° 4459
Máy đo độ bóng 20/60/85 deg_Gloss Meter BYK Model : micro-TRI-gloss 4449
Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK Model : micro-TRI-gloss µ 4451
Thiết bị đo độ dày BYK Model : micro-gloss 60° S 4453
Máy đo độ bóng BYK Model : micro-TRI-gloss S 4455
 Máy đo độ bóng góc 60 BYK Model : for micro-gloss 20° 4425
Máy đo độ bóng láng BYK Gloss Mete Model : for micro-gloss 85° 4490
MÁY SO MÀU BYK SPECTROMATCH Model : for micro-gloss 75° 4462
Thiết bị hãng BYK GARDNER Model : for micro-TRI-gloss 4437
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN BYK Model : micro-gloss 60° S 4467
Máy đo độ bóng 20/60/85 deg_Gloss Meter BYK Model : micro-TRI-gloss S 4441
Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK Model : mirror type, highly reflective 4436
Thiết bị đo độ dày BYK Model : AG-4422 Checking standard 20°
Máy đo độ bóng BYK Model : AG-4462 Checking standard 60°
 Máy đo độ bóng góc 60 BYK Model : AG-4464 Special checking standard 60° S
Máy đo độ bóng láng BYK Gloss Mete Model : AG-4487 Checking standard 85°
MÁY SO MÀU BYK SPECTROMATCH Model : AG-4434 Checking standard TRI
Thiết bị hãng BYK GARDNER Model : AG-4438 Special checking standard TRI S
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN BYK Model : AG-4433 Checking standard mirror
Máy đo độ bóng 20/60/85 deg_Gloss Meter BYK Model : AG-4458 Checking standard 45°
Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK Model : AG-4459 Checking standard 75°
Thiết bị đo độ dày BYK Model : AG-4446 micro-TRI-Gloss
Máy đo độ bóng BYK Model : AG-4440 Micro-Gloss 24
 Máy đo độ bóng góc 60 BYK Model : AG-4452 Micro-TRI-Gloss S
Máy đo độ bóng láng BYK Gloss Mete Model : AG-4448 Micro-TRI-Gloss
MÁY SO MÀU BYK SPECTROMATCH Model : F/NF Thickness Gauge 20-60-89
Thiết bị hãng BYK GARDNER Model : AG-4442 Micro-Gloss 64
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN BYK Model : AG-4444 Micro-Gloss 89
Máy đo độ bóng 20/60/85 deg_Gloss Meter BYK Model : micro-gloss 20° 4444
Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK Model : micro-gloss 60° 4446
Thiết bị đo độ dày BYK Model : micro-gloss 85° 4448
Máy đo độ bóng BYK Model : micro-gloss 45° 4458
 Máy đo độ bóng góc 60 BYK Model : micro-gloss 75° 4460
Máy đo độ bóng láng BYK Gloss Mete Model : micro-TRI-gloss 4450
MÁY SO MÀU BYK SPECTROMATCH Model : micro-TRI-gloss µ 4452
Thiết bị hãng BYK GARDNER Model : micro-gloss 60° S 4454
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN BYK Model : micro-TRI-gloss S 4456
Máy đo độ bóng 20/60/85 deg_Gloss Meter BYK Model : for micro-gloss 20° 4426
Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK Model : for micro-gloss 85° 4491
Thiết bị đo độ dày BYK Model : for micro-gloss 75° 4463
Máy đo độ bóng BYK Model : for micro-TRI-gloss 4438
 Máy đo độ bóng góc 60 BYK Model : micro-gloss 60° S 4468
Máy đo độ bóng láng BYK Gloss Mete Model : micro-TRI-gloss S 4442
MÁY SO MÀU BYK SPECTROMATCH Model : mirror type, highly reflective 4437
Thiết bị hãng BYK GARDNER Model : AG-4422 Checking standard 20°
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN BYK Model : AG-4462 Checking standard 60°
Máy đo độ bóng 20/60/85 deg_Gloss Meter BYK Model : AG-4464 Special checking standard 60° S
Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK Model : AG-4487 Checking standard 85°
Thiết bị đo độ dày BYK Model : AG-4434 Checking standard TRI
Máy đo độ bóng BYK Model : AG-4438 Special checking standard TRI S
 Máy đo độ bóng góc 60 BYK Model : AG-4433 Checking standard mirror
Máy đo độ bóng láng BYK Gloss Mete Model : AG-4458 Checking standard 45°
MÁY SO MÀU BYK SPECTROMATCH Model : AG-4459 Checking standard 75°
Thiết bị hãng BYK GARDNER Model : AG-4446 micro-TRI-Gloss
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN BYK Model : AG-4440 Micro-Gloss 25
Máy đo độ bóng 20/60/85 deg_Gloss Meter BYK Model : AG-4452 Micro-TRI-Gloss S
Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK Model : AG-4448 Micro-TRI-Gloss
Thiết bị đo độ dày BYK Model : F/NF Thickness Gauge 20-60-90
Máy đo độ bóng BYK Model : AG-4442 Micro-Gloss 65
 Máy đo độ bóng góc 60 BYK Model : AG-4444 Micro-Gloss 90
Máy đo độ bóng láng BYK Gloss Mete Model : micro-gloss 20° 4445

 

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM