OMEGA Viet Nam , Cam bien OMEGA - Thiết bị OMEGA

OMEGA Viet Nam , Cam bien OMEGA - Thiết bị OMEGA

OMEGA Viet Nam

Cảm biến 

OMEGA

thiet bi 

OMEGA
Giá : Liên hệ
PX419-100GI    PX429-015GI    PX409-050GV
10 in-H2O    25 mb    PX409-10WGV    PX419-10WGV    PX429-10WGV
1    69 mb    PX409-001GV    PX419-001GV    PX429-001GV
2.5    172 mb    PX409-2.5GV    PX419-2.5GV    PX429-2.5GV
5    345 mb    PX409-005GV    PX419-005GV    PX429-005GV
15    1    PX409-015GV    PX419-015GV    PX429-015GV
30    2.1    PX409-030GV    PX419-030GV    PX429-030GV
50    3.4    PX409-050GV    PX419-050GV    PX429-050GV
100    6.9    PX409-100GV    PX419-100GV    PX429-100GV
150    10.3    PX409-150GV    PX419-150GV    PX429-150GV
250    17.2    PX409-250GV    PX419-250GV    PX429-250GV
500    34.5    PX409-500GV    PX419-500GV    PX429-500GV
750    51.7    PX409-750GV    PX419-750GV    PX429-750GV
1000    69    PX409-1.0KGV    PX419-1.0KGV    PX429-1.0KGV
1500    103    PX409-1.5KGV    PX419-1.5KGV    PX429-1.5KGV
2500    172    PX409-2.5KGV    PX419-2.5KGV    PX429-2.5KGV
3500    241    PX409-3.5KGV    PX419-3.5KGV    PX429-3.5KGV
5000    345    PX409-5.0KGV    PX419-5.0KGV    PX429-5.0KGV
5    345 mb    PX409-005AV    PX419-005AV    PX429-005AV
15    1    PX409-015AV    PX419-015AV    PX429-015AV
30    2.1    PX409-030AV    PX419-030AV    PX429-030AV
50    3.4    PX409-050AV    PX419-050AV    PX429-050AV
100    6.9    PX409-100AV    PX419-100AV    PX429-100AV
150    10.3    PX409-150AV    PX419-150AV    PX429-150AV
250    17.2    PX409-250AV    PX419-250AV    PX429-250AV
500    34.5    PX409-500AV    PX419-500AV    PX429-500AV
750    51.7    PX409-750AV    PX419-750AV    PX429-750AV
1000    69    PX409-1.0KAV    PX419-1.0KAV    PX429-1.0KAV
10 in-H2O    25 mb    PX409-10WG5V    PX419-10WG5V    PX429-10WG5V
1    69 mb    PX409-001G5V    PX419-001G5V    PX429-001G5V
2.5    172 mb    PX409-2.5G5V    PX419-2.5G5V    PX429-2.5G5V
5    345 mb    PX409-005G5V    PX419-005G5V    PX429-005G5V
15    1    PX409-015G5V    PX419-015G5V    PX429-015G5V
30    2.1    PX409-030G5V    PX419-030G5V    PX429-030G5V
50    3.4    PX409-050G5V    PX419-050G5V    PX429-050G5V
100    6.9    PX409-100G5V    PX419-100G5V    PX429-100G5V
150    10.3    PX409-150G5V    PX419-150G5V    PX429-150G5V
250    17.2    PX409-250G5V    PX419-250G5V    PX429-250G5V
500    34.5    PX409-500G5V    PX419-500G5V    PX429-500G5V
750    51.7    PX409-750G5V    PX419-750G5V    PX429-750G5V
1000    69    PX409-1.0KG5V    PX419-1.0KG5V    PX429-1.0KG5V
1500    103    PX409-1.5KG5V    PX419-1.5KG5V    PX429-1.5KG5V
2500    172    PX409-2.5KG5V    PX419-2.5KG5V    PX429-2.5KG5V
3500    241    PX409-3.5KG5V    PX419-3.5KG5V    PX429-3.5KG5V
5000    345    PX409-5.0KG5V    PX419-5.0KG5V    PX429-5.0KG5V
5    345 mb    PX409-005A5V    PX419-005A5V    PX429-005A5V
15    1    PX409-015A5V    PX419-015A5V    PX429-015A5V
30    2.1    PX409-030A5V    PX419-030A5V    PX429-030A5V
50    3.4    PX409-050A5V    PX419-050A5V    PX429-050A5V
100    6.9    PX409-100A5V    PX419-100A5V    PX429-100A5V
150    10.3    PX409-150A5V    PX419-150A5V    PX429-150A5V
250    17.2    PX409-250A5V    PX419-250A5V    PX429-250A5V
500    34.5    PX409-500A5V    PX419-500A5V    PX429-500A5V
750    51.7    PX409-750A5V    PX419-750A5V    PX429-750A5V
1000    69    PX409-1.0KA5V    PX419-1.0KA5V    PX429-1.0KA5V
PX429-015GI,
10 in-H2O    25 mb    PX409-10WGI    PX419-10WGI    PX429-10WGI
1    69 mb    PX409-001GI    PX419-001GI    PX429-001GI
2.5    172 mb    PX409-2.5GI    PX419-2.5GI    PX429-2.5GI
5    345 mb    PX409-005GI    PX419-005GI    PX429-005GI
15    1    PX409-015GI    PX419-015GI    PX429-015GI
30    2.1    PX409-030GI    PX419-030GI    PX429-030GI
50    3.4    PX409-050GI    PX419-050GI    PX429-050GI
100    6.9    PX409-100GI    PX419-100GI    PX429-100GI
150    10.3    PX409-150GI    PX419-150GI    PX429-150GI
250    17.2    PX409-250GI    PX419-250GI    PX429-250GI
500    34.5    PX409-500GI    PX419-500GI    PX429-500GI
750    51.7    PX409-750GI    PX419-750GI    PX429-750GI
1000    69    PX409-1.0KGI    PX419-1.0KGI    PX429-1.0KGI
1500    103    PX409-1.5KGI    PX419-1.5KGI    PX429-1.5KGI
2500    172    PX409-2.5KGI    PX419-2.5KGI    PX429-2.5KGI
3500    241    PX409-3.5KGI    PX419-3.5KGI    PX429-3.5KGI
5000    345    PX409-5.0KGI    PX419-5.0KGI    PX429-5.0KGI
5                    345 mb    PX409-005AI    PX419-005AI    PX429-005AI
15    1    PX409-015AI    PX419-015AI    PX429-015AI
30    2.1    PX409-030AI    PX419-030AI    PX429-030AI
50    3.4    PX409-050AI    PX419-050AI    PX429-050AI
100    6.9    PX409-100AI    PX419-100AI    PX429-100AI
150    10.3    PX409-150AI    PX419-150AI    PX429-150AI
250    17.2    PX409-250AI    PX419-250AI    PX429-250AI
500    34.5    PX409-500AI    PX419-500AI    PX429-500AI
750    51.7    PX409-750AI    PX419-750AI    PX429-750AI
1000    69    PX409-1.0KAI    PX419-1.0KAI    PX429-1.0KAI
PX409-100GI    PX419-100GI    PX429-015GI
DP41-S    CX5302
DP41-E    PT06F10-6S
DP41-B    PS-4G
DP25B-S    PS-4E
DP25B-E    PS-4D
DP25B    4-Digit Precision Mete
DP25B-E
DP25B-S
LVU-150-R    $275     Ultrasonic sensor    PP    3 x 3⁄4 NPT
LVU-151-R    385    Ultrasonic sensor    PFA    3 x 3⁄4 NPT
LVU-152-R    285    Ultrasonic sensor    PP    4.5 x 3⁄4 NPT
LVU-153-R    395    Ultrasonic sensor    PFA    4.5 x 3⁄4 NPT
 
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM