Thiết bị đo độ bóng BYK / Thiết bị đo độ dày BYK / Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK

Thiết bị đo độ bóng BYK / Thiết bị đo độ dày BYK / Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK

BYK Việt Nam
Thiết bị đo độ bóng BYK
Thiết bị đo độ dày BYK
Máy đo độ bóng BYK
 Máy đo độ bóng góc 60 BYK
Máy đo độ bóng láng BYK Gloss Mete
MÁY SO MÀU BYK SPECTROMATCH
Thiết bị hãng BYK GARDNER
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN BYK
Máy đo độ bóng 20/60/85 deg_Gloss Meter BYK
Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bón BYK
 
Giá : Liên hệ
Model : AG-4446 micro-TRI-Gloss
Model : AG-4440 Micro-Gloss 20
Model : AG-4452 Micro-TRI-Gloss S
Model : AG-4448 Micro-TRI-Gloss
Model : F/NF Thickness Gauge 20-60-85
Model : AG-4442 Micro-Gloss 60
Model : AG-4444 Micro-Gloss 85
Model : micro-gloss 20° 4440
Model : micro-gloss 60° 4442
Model : micro-gloss 85° 4444
Model : micro-gloss 45° 4454
Model : micro-gloss 75° 4456
Model : micro-TRI-gloss 4446
Model : micro-TRI-gloss µ 4448
Model : micro-gloss 60° S 4450
Model : micro-TRI-gloss S 4452
Model : for micro-gloss 20° 4422
Model : for micro-gloss 85° 4487
Model : for micro-gloss 75° 4459
Model : for micro-TRI-gloss 4434
Model : micro-gloss 60° S 4464
Model : micro-TRI-gloss S 4438
Model : mirror type, highly reflective 4433
Model : AG-4422 Checking standard 20°
Model : AG-4462 Checking standard 60°
Model : AG-4464 Special checking standard 60° S
Model : AG-4487 Checking standard 85°
Model : AG-4434 Checking standard TRI
Model : AG-4438 Special checking standard TRI S
Model : AG-4433 Checking standard mirror
Model : AG-4458 Checking standard 45°
Model : AG-4459 Checking standard 75°
Model : AG-4446 micro-TRI-Gloss
Model : AG-4440 Micro-Gloss 21
Model : AG-4452 Micro-TRI-Gloss S
Model : AG-4448 Micro-TRI-Gloss
Model : F/NF Thickness Gauge 20-60-86
Model : AG-4442 Micro-Gloss 61
Model : AG-4444 Micro-Gloss 86
Model : micro-gloss 20° 4441
Model : micro-gloss 60° 4443
Model : micro-gloss 85° 4445
Model : micro-gloss 45° 4455
Model : micro-gloss 75° 4457
Model : micro-TRI-gloss 4447
Model : micro-TRI-gloss µ 4449
Model : micro-gloss 60° S 4451
Model : micro-TRI-gloss S 4453
Model : for micro-gloss 20° 4423
Model : for micro-gloss 85° 4488
Model : for micro-gloss 75° 4460
Model : for micro-TRI-gloss 4435
Model : micro-gloss 60° S 4465
Model : micro-TRI-gloss S 4439
Model : mirror type, highly reflective 4434
Model : AG-4422 Checking standard 20°
Model : AG-4462 Checking standard 60°
Model : AG-4464 Special checking standard 60° S
Model : AG-4487 Checking standard 85°
Model : AG-4434 Checking standard TRI
Model : AG-4438 Special checking standard TRI S
Model : AG-4433 Checking standard mirror
Model : AG-4458 Checking standard 45°
Model : AG-4459 Checking standard 75°
Model : AG-4446 micro-TRI-Gloss
Model : AG-4440 Micro-Gloss 22
Model : AG-4452 Micro-TRI-Gloss S
Model : AG-4448 Micro-TRI-Gloss
Model : F/NF Thickness Gauge 20-60-87
Model : AG-4442 Micro-Gloss 62
Model : AG-4444 Micro-Gloss 87
Model : micro-gloss 20° 4442
Model : micro-gloss 60° 4444
Model : micro-gloss 85° 4446
Model : micro-gloss 45° 4456
Model : micro-gloss 75° 4458
Model : micro-TRI-gloss 4448
Model : micro-TRI-gloss µ 4450
Model : micro-gloss 60° S 4452
Model : micro-TRI-gloss S 4454
Model : for micro-gloss 20° 4424
Model : for micro-gloss 85° 4489
Model : for micro-gloss 75° 4461
Model : for micro-TRI-gloss 4436
Model : micro-gloss 60° S 4466
Model : micro-TRI-gloss S 4440
Model : mirror type, highly reflective 4435
Model : AG-4422 Checking standard 20°
Model : AG-4462 Checking standard 60°
Model : AG-4464 Special checking standard 60° S
Model : AG-4487 Checking standard 85°
Model : AG-4434 Checking standard TRI
Model : AG-4438 Special checking standard TRI S
Model : AG-4433 Checking standard mirror
Model : AG-4458 Checking standard 45°
Model : AG-4459 Checking standard 75°
Model : AG-4446 micro-TRI-Gloss
Model : AG-4440 Micro-Gloss 23
Model : AG-4452 Micro-TRI-Gloss S
Model : AG-4448 Micro-TRI-Gloss
Model : F/NF Thickness Gauge 20-60-88
Model : AG-4442 Micro-Gloss 63
Model : AG-4444 Micro-Gloss 88
Model : micro-gloss 20° 4443
Model : micro-gloss 60° 4445
Model : micro-gloss 85° 4447
Model : micro-gloss 45° 4457
Model : micro-gloss 75° 4459
Model : micro-TRI-gloss 4449
Model : micro-TRI-gloss µ 4451
Model : micro-gloss 60° S 4453
Model : micro-TRI-gloss S 4455
Model : for micro-gloss 20° 4425
Model : for micro-gloss 85° 4490
Model : for micro-gloss 75° 4462
Model : for micro-TRI-gloss 4437
Model : micro-gloss 60° S 4467
Model : micro-TRI-gloss S 4441
Model : mirror type, highly reflective 4436
Model : AG-4422 Checking standard 20°
Model : AG-4462 Checking standard 60°
Model : AG-4464 Special checking standard 60° S
Model : AG-4487 Checking standard 85°
Model : AG-4434 Checking standard TRI
Model : AG-4438 Special checking standard TRI S
Model : AG-4433 Checking standard mirror
Model : AG-4458 Checking standard 45°
Model : AG-4459 Checking standard 75°
Model : AG-4446 micro-TRI-Gloss
Model : AG-4440 Micro-Gloss 24
Model : AG-4452 Micro-TRI-Gloss S
Model : AG-4448 Micro-TRI-Gloss
Model : F/NF Thickness Gauge 20-60-89
Model : AG-4442 Micro-Gloss 64
Model : AG-4444 Micro-Gloss 89
Model : micro-gloss 20° 4444
Model : micro-gloss 60° 4446
Model : micro-gloss 85° 4448
Model : micro-gloss 45° 4458
Model : micro-gloss 75° 4460
Model : micro-TRI-gloss 4450
Model : micro-TRI-gloss µ 4452
Model : micro-gloss 60° S 4454
Model : micro-TRI-gloss S 4456
Model : for micro-gloss 20° 4426
Model : for micro-gloss 85° 4491
Model : for micro-gloss 75° 4463
Model : for micro-TRI-gloss 4438
Model : micro-gloss 60° S 4468
Model : micro-TRI-gloss S 4442
Model : mirror type, highly reflective 4437
Model : AG-4422 Checking standard 20°
Model : AG-4462 Checking standard 60°
Model : AG-4464 Special checking standard 60° S
Model : AG-4487 Checking standard 85°
Model : AG-4434 Checking standard TRI
Model : AG-4438 Special checking standard TRI S
Model : AG-4433 Checking standard mirror
Model : AG-4458 Checking standard 45°
Model : AG-4459 Checking standard 75°
Model : AG-4446 micro-TRI-Gloss
Model : AG-4440 Micro-Gloss 25
Model : AG-4452 Micro-TRI-Gloss S
Model : AG-4448 Micro-TRI-Gloss
Model : F/NF Thickness Gauge 20-60-90
Model : AG-4442 Micro-Gloss 65
Model : AG-4444 Micro-Gloss 90
Model : micro-gloss 20° 4445
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM