Bộ chỉnh lưu Powerex chính hãng tại Việt Nam | Đi ốt RBS82056XX Powerex 5680A 2000V | Powerex Viet Nam

Bộ chỉnh lưu Powerex chính hãng tại Việt Nam | Đi ốt RBS82056XX Powerex 5680A 2000V | Powerex Viet Nam

Giá : Liên hệ

Một số model của bộ chỉnh lưu Powerex được cung cấp tại Việt Nam:

Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam 1N3260R 50V 160A
Powerex Viet Nam 1N3261 100V 160A
Chinh luu Powerex 1N3261R 100V 160A
Powerex Viet Nam 1N3262 150V 160A
Powerex Viet Nam 1N3262R 150V 160A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam 1N3263 200V 160A
Powerex Viet Nam 1N3263R 200V 160A
Chinh luu Powerex 1N3264 250V 160A
Powerex Viet Nam 1N3264R 250V 160A
Powerex Viet Nam 1N3265 300V 160A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam 1N3265R 300V 160A
Powerex Viet Nam 1N3266 350V 160A
Chinh luu Powerex 1N3266R 350V 160A
Powerex Viet Nam 1N3267 400V 160A
Powerex Viet Nam 1N3267R 400V 160A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam 1N3268 500V 160A
Powerex Viet Nam 1N3268R 500V 160A
Chinh luu Powerex 1N3269 600V 160A
Powerex Viet Nam 1N3269R 600V 160A
Powerex Viet Nam 1N3270 700V 160A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam 1N3270R 700V 160A
Powerex Viet Nam 1N3271 800V 160A
Chinh luu Powerex 1N3271R 800V 160A
Powerex Viet Nam 1N3272 900V 160A
Powerex Viet Nam 1N3272R 900V 160A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam 1N3273 1000V 160A
Powerex Viet Nam 1N3273R 1000V 160A
Chinh luu Powerex 1N3274 1200V 160A
Powerex Viet Nam 1N3274R 1200V 160A
Powerex Viet Nam 1N3275 1400V 160A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam 1N3275R 1400V 160A
Powerex Viet Nam 1N3276 1600V 160A
Chinh luu Powerex 1N3276R 1600V 160A
Powerex Viet Nam 1N3288A 100V 100A
Powerex Viet Nam 1N3288AR 100V 100A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam 1N3289A 200V 100A
Powerex Viet Nam 1N3289AR 200V 100A
Chinh luu Powerex 1N3290A 300V 100A
Powerex Viet Nam 1N3290AR 300V 100A
Powerex Viet Nam 1N3291A 400V 100A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam 1N3291AR 400V 100A
Powerex Viet Nam 1N3292A 500V 100A
Chinh luu Powerex 1N3292AR 500V 100A
Powerex Viet Nam 1N3293A 600V 100A
Powerex Viet Nam 1N3293AR 600V 100A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam 1N3294A 800V 100A
Powerex Viet Nam 1N3294AR 800V 100A
Chinh luu Powerex 1N3295A 1000V 100A
Powerex Viet Nam 1N3295AR 1000V 100A
Powerex Viet Nam 1N3296A 1200V 100A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam 1N3296AR 1200V 100A
Powerex Viet Nam 1N3297A 1400V 100A
Chinh luu Powerex 1N3297AR 1400V 100A
Powerex Viet Nam 1N4044 50V 275A
Powerex Viet Nam 1N4044R 50V 275A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam 1N4045 100V 275A
Powerex Viet Nam 1N4045R 100V 275A
Chinh luu Powerex 1N4046 150V 275A
Powerex Viet Nam 1N4046R 150V 275A
Powerex Viet Nam 1N4047 200V 275A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam 1N4047R 200V 275A
Powerex Viet Nam 1N4048 250V 275A
Chinh luu Powerex 1N4048R 250V 275A
Powerex Viet Nam 1N4049 300V 275A
Powerex Viet Nam 1N4049R 300V 275A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam 1N4050 400V 275A
Powerex Viet Nam 1N4050R 400V 275A
Chinh luu Powerex 1N4051 500V 275A
Powerex Viet Nam 1N4051R 500V 275A
Powerex Viet Nam 1N4052 600V 275A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam 1N4052R 600V 275A
Powerex Viet Nam 1N4053 700V 275A
Chinh luu Powerex 1N4053R 700V 275A
Powerex Viet Nam 1N4054 800V 275A
Powerex Viet Nam 1N4054R 800V 275A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam 1N4055 900V 275A
Powerex Viet Nam 1N4055R 900V 275A
Chinh luu Powerex 1N4056 1000V 275A
Powerex Viet Nam 1N4056R 1000V 275A
Powerex Viet Nam 1N4587 100V 150A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam 1N4587R 100V 150A
Powerex Viet Nam 1N4588 200V 150A
Chinh luu Powerex 1N4588R 200V 150A
Powerex Viet Nam 1N4589 300V 150A
Powerex Viet Nam 1N4589R 300V 150A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam 1N4590 400V 150A
Powerex Viet Nam 1N4590R 400V 150A
Chinh luu Powerex 1N4591 500V 150A
Powerex Viet Nam 1N4591R 500V 150A
Powerex Viet Nam 1N4592 600V 150A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam 1N4592R 600V 150A
Powerex Viet Nam 1N4593 800V 150A
Chinh luu Powerex 1N4593R 800V 150A
Powerex Viet Nam 1N4594 1000V 150A
Powerex Viet Nam 1N4594R 1000V 150A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam 1N4595 1200V 150A
Powerex Viet Nam 1N4595R 1200V 150A
Chinh luu Powerex 1N4596 1400V 150A
Powerex Viet Nam 1N4596R 1400V 150A
Powerex Viet Nam A170B 200V 100A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam A170D 400V 100A
Powerex Viet Nam A170M 600V 100A
Chinh luu Powerex A170N 800V 100A
Powerex Viet Nam A170P 1000V 100A
Powerex Viet Nam A170PB 1200V 100A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam A170PD 1400V 100A
Powerex Viet Nam A170PE 1500V 100A
Chinh luu Powerex A170RB 200V 100A
Powerex Viet Nam A170RD 400V 100A
Powerex Viet Nam A170RM 600V 100A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam A170RN 800V 100A
Powerex Viet Nam A170RP 1000V 100A
Chinh luu Powerex A170RPB 1200V 100A
Powerex Viet Nam A170RPD 1400V 100A
Powerex Viet Nam A170RPE 1500V 100A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam A180B 200V 150A
Powerex Viet Nam A180D 400V 150A
Chinh luu Powerex A180M 600V 150A
Powerex Viet Nam A180N 800V 150A
Powerex Viet Nam A180P 1000V 150A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam A180PB 1200V 150A
Powerex Viet Nam A180PD 1400V 150A
Chinh luu Powerex A180PE 1500V 150A
Powerex Viet Nam A180RB 200V 150A
Powerex Viet Nam A180RD 400V 150A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam A180RM 600V 150A
Powerex Viet Nam A180RN 800V 150A
Chinh luu Powerex A180RP 1000V 150A
Powerex Viet Nam A180RPB 1200V 150A
Powerex Viet Nam A180RPD 1400V 150A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam A180RPE 1500V 150A
Powerex Viet Nam A390B 200V 400A
Chinh luu Powerex A390D 400V 400A
Powerex Viet Nam A390M 600V 400A
Powerex Viet Nam A390N 800V 400A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam A390P 1000V 400A
Powerex Viet Nam A390PB 1200V 400A
Chinh luu Powerex A390PD 1400V 400A
Powerex Viet Nam A390PE 1500V 400A
Powerex Viet Nam A430B 200V 1000A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam A430D 400V 1000A
Powerex Viet Nam A430M 600V 1000A
Chinh luu Powerex A430N 800V 1000A
Powerex Viet Nam A430P 1000V 1000A
Powerex Viet Nam A430PB 1200V 1000A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam A430PD 1400V 1000A
Powerex Viet Nam A430PE 1500V 1000A
Chinh luu Powerex A451L 2000V 2500A
Powerex Viet Nam A451LB 2200V 2500A
Powerex Viet Nam A451PD 1400V 2500A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam A451PM 1600V 2500A
Powerex Viet Nam A451PN 1800V 2500A
Chinh luu Powerex R5000210XXWA 200V 100A
Powerex Viet Nam R5000215XXWA 200V 150A
Powerex Viet Nam R5000410XXWA 400V 100A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R5000415XXWA 400V 150A
Powerex Viet Nam R5000610XXWA 600V 100A
Chinh luu Powerex R5000615XXWA 600V 150A
Powerex Viet Nam R5000810XXWA 800V 100A
Powerex Viet Nam R5000815XXWA 800V 150A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R5001010XXWA 1000V 100A
Powerex Viet Nam R5001015XXWA 1000V 150A
Chinh luu Powerex R5001210XXWA 1200V 100A
Powerex Viet Nam R5001215XXWA 1200V 150A
Powerex Viet Nam R5001410XXWA 1400V 100A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R5001415XXWA 1400V 150A
Powerex Viet Nam R5001610XXWA 1600V 100A
Chinh luu Powerex R5001615XXWA 1600V 150A
Powerex Viet Nam R5010210XXWA 200V 100A
Powerex Viet Nam R5010215XXWA 200V 150A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R5010410XXWA 400V 100A
Powerex Viet Nam R5010415XXWA 400V 150A
Chinh luu Powerex R5010610XXWA 600V 100A
Powerex Viet Nam R5010615XXWA 600V 150A
Powerex Viet Nam R5010810XXWA 800V 100A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R5010815XXWA 800V 150A
Powerex Viet Nam R5011010XXWA 1000V 100A
Chinh luu Powerex R5011015XXWA 1000V 150A
Powerex Viet Nam R5011210XXWA 1200V 100A
Powerex Viet Nam R5011215XXWA 1200V 150A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R5011410XXWA 1400V 100A
Powerex Viet Nam R5011415XXWA 1400V 150A
Chinh luu Powerex R5011610XXWA 1600V 100A
Powerex Viet Nam R5011615XXWA 1600V 150A
Powerex Viet Nam R5020210RSWA 200V 100A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R5020213LSWA 200V 125A
Powerex Viet Nam R5020218FSWA 200V 175A
Chinh luu Powerex R5020410RSWA 400V 100A
Powerex Viet Nam R5020413LSWA 400V 125A
Powerex Viet Nam R5020418FSWA 400V 175A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R5020610RSWA 600V 100A
Powerex Viet Nam R5020613LSWA 600V 125A
Chinh luu Powerex R5020618FSWA 600V 175A
Powerex Viet Nam R5020810RSWA 800V 100A
Powerex Viet Nam R5020813LSWA 800V 125A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R5020818FSWA 800V 175A
Powerex Viet Nam R5021010RSWA 1000V 100A
Chinh luu Powerex R5021013LSWA 1000V 125A
Powerex Viet Nam R5021018FSWA 1000V 175A
Powerex Viet Nam R5021210RSWA 1200V 100A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R5021213LSWA 1200V 125A
Powerex Viet Nam R5021218FSWA 1200V 175A
Chinh luu Powerex R5021413LSWA 1400V 125A
Powerex Viet Nam R5021418FSWA 1400V 175A
Powerex Viet Nam R5021613FSWA 1600V 125A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R5030210RSWA 200V 100A
Powerex Viet Nam R5030213LSWA 200V 125A
Chinh luu Powerex R5030218FSWA 200V 175A
Powerex Viet Nam R5030410RSWA 400V 100A
Powerex Viet Nam R5030413LSWA 400V 125A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R5030418FSWA 400V 175A
Powerex Viet Nam R5030610RSWA 600V 100A
Chinh luu Powerex R5030613LSWA 600V 125A
Powerex Viet Nam R5030618FSWA 600V 175A
Powerex Viet Nam R5030810RSWA 800V 100A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R5030813LSWA 800V 125A
Powerex Viet Nam R5030818FSWA 800V 175A
Chinh luu Powerex R5031010RSWA 1000V 100A
Powerex Viet Nam R5031013LSWA 1000V 125A
Powerex Viet Nam R5031018FSWA 1000V 175A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R5031210RSWA 1200V 100A
Powerex Viet Nam R5031213LSWA 1200V 125A
Chinh luu Powerex R5031218FSWA 1200V 175A
Powerex Viet Nam R5031413LSWA 1400V 125A
Powerex Viet Nam R5031418FSWA 1400V 175A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R5031613FSWA 1600V 125A
Powerex Viet Nam R6000225XXYA 200V 250A
Chinh luu Powerex R6000230XXYA 200V 300A
Powerex Viet Nam R6000425XXYA 400V 250A
Powerex Viet Nam R6000430XXYA 400V 300A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6000625XXYA 600V 250A
Powerex Viet Nam R6000630XXYA 600V 300A
Chinh luu Powerex R6000825XXYA 800V 250A
Powerex Viet Nam R6000830XXYA 800V 300A
Powerex Viet Nam R6001025XXYA 1000V 250A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6001030XXYA 1000V 300A
Powerex Viet Nam R6001220XXYA 1200V 200A
Chinh luu Powerex R6001225XXYA 1200V 250A
Powerex Viet Nam R6001230XXYA 1200V 300A
Powerex Viet Nam R6001425XXYA 1400V 250A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6001430XXYA 1400V 300A
Powerex Viet Nam R6001620XXYA 1600V 200A
Chinh luu Powerex R6001625XXYA 1600V 250A
Powerex Viet Nam R6001630XXYA 1600V 300A
Powerex Viet Nam R6001825XXYA 1800V 250A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6001830XXYA 1800V 300A
Powerex Viet Nam R6002020XXYA 2000V 200A
Chinh luu Powerex R6002025XXYA 2000V 250A
Powerex Viet Nam R6002030XXYA 2000V 300A
Powerex Viet Nam R6002225XXYA 2200V 250A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6002425XXYA 2400V 250A
Powerex Viet Nam R6002620XXYA 2600V 200A
Chinh luu Powerex R6002625XXYA 2600V 250A
Powerex Viet Nam R6010225XXYA 200V 250A
Powerex Viet Nam R6010230XXYA 200V 300A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6010425XXYA 400V 250A
Powerex Viet Nam R6010430XXYA 400V 300A
Chinh luu Powerex R6010625XXYA 600V 250A
Powerex Viet Nam R6010630XXYA 600V 300A
Powerex Viet Nam R6010825XXYA 800V 250A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6010830XXYA 800V 300A
Powerex Viet Nam R6011025XXYA 1000V 250A
Chinh luu Powerex R6011030XXYA 1000V 300A
Powerex Viet Nam R6011225XXYA 1200V 250A
Powerex Viet Nam R6011230XXYA 1200V 300A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6011425XXYA 1400V 250A
Powerex Viet Nam R6011430XXYA 1400V 300A
Chinh luu Powerex R6011620XXYA 1600V 200A
Powerex Viet Nam R6011625XXYA 1600V 250A
Powerex Viet Nam R6011630XXYA 1600V 300A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6011825XXYA 1800V 250A
Powerex Viet Nam R6011830XXYA 1800V 300A
Chinh luu Powerex R6012020XXYA 2000V 200A
Powerex Viet Nam R6012025XXYA 2000V 250A
Powerex Viet Nam R6012030XXYA 2000V 300A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6012225XXYA 2200V 250A
Powerex Viet Nam R6012420XXYA 2400V 200A
Chinh luu Powerex R6012425XXYA 2400V 250A
Powerex Viet Nam R6012620XXYA 2600V 200A
Powerex Viet Nam R6012625XXYA 2600V 250A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6020222PSYA 200V 220A
Powerex Viet Nam R6020225HSYA 200V 250A
Chinh luu Powerex R6020235ESYA 200V 350A
Powerex Viet Nam R6020422PSYA 400V 220A
Powerex Viet Nam R6020425HSYA 400V 250A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6020435ESYA 400V 350A
Powerex Viet Nam R6020622PSYA 600V 220A
Chinh luu Powerex R6020625HSYA 600V 250A
Powerex Viet Nam R6020635ESYA 600V 350A
Powerex Viet Nam R6020822PSYA 800V 220A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6020825HSYA 800V 250A
Powerex Viet Nam R6020835ESYA 800V 350A
Chinh luu Powerex R6021022PSYA 1000V 220A
Powerex Viet Nam R6021025HSYA 1000V 250A
Powerex Viet Nam R6021035ESYA 1000V 350A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6021222PSYA 1200V 220A
Powerex Viet Nam R6021225HSYA 1200V 250A
Chinh luu Powerex R6021235ESYA 1200V 350A
Powerex Viet Nam R6021425HSYA 1400V 250A
Powerex Viet Nam R6021435ESYA 1400V 350A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6030222PSYA 200V 220A
Powerex Viet Nam R6030225HSYA 200V 250A
Chinh luu Powerex R6030235ESYA 200V 350A
Powerex Viet Nam R6030422PSYA 400V 220A
Powerex Viet Nam R6030425HSYA 400V 250A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6030435ESYA 400V 350A
Powerex Viet Nam R6030622PSYA 600V 220A
Chinh luu Powerex R6030625HSYA 600V 250A
Powerex Viet Nam R6030635ESYA 600V 350A
Powerex Viet Nam R6030822PSYA 800V 220A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6030825HSYA 800V 250A
Powerex Viet Nam R6030835ESYA 800V 350A
Chinh luu Powerex R6031022PSYA 1000V 220A
Powerex Viet Nam R6031025HSYA 1000V 250A
Powerex Viet Nam R6031035ESYA 1000V 350A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6031222PSYA 1200V 220A
Powerex Viet Nam R6031225HSYA 1200V 250A
Chinh luu Powerex R6031235ESYA 1200V 350A
Powerex Viet Nam R6031425HSYA 1400V 250A
Powerex Viet Nam R6031435ESYA 1400V 350A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6200230XXOO 200V 300A
Powerex Viet Nam R6200240XXOO 200V 400A
Chinh luu Powerex R6200250XXOO 200V 500A
Powerex Viet Nam R6200430XXOO 400V 300A
Powerex Viet Nam R6200440XXOO 400V 400A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6200450XXOO 400V 500A
Powerex Viet Nam R6200630XXOO 600V 300A
Chinh luu Powerex R6200640XXOO 600V 400A
Powerex Viet Nam R6200650XXOO 600V 500A
Powerex Viet Nam R6200830XXOO 800V 300A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6200840XXOO 800V 400A
Powerex Viet Nam R6200850XXOO 800V 500A
Chinh luu Powerex R6201030XXOO 1000V 300A
Powerex Viet Nam R6201040XXOO 1000V 400A
Powerex Viet Nam R6201050XXOO 1000V 500A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6201230XXOO 1200V 300A
Powerex Viet Nam R6201240XXOO 1200V 400A
Chinh luu Powerex R6201250XXOO 1200V 500A
Powerex Viet Nam R6201430XXOO 1400V 300A
Powerex Viet Nam R6201440XXOO 1400V 400A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6201450XXOO 1400V 500A
Powerex Viet Nam R6201630XXOO 1600V 300A
Chinh luu Powerex R6201640XXOO 1600V 400A
Powerex Viet Nam R6201830XXOO 1800V 300A
Powerex Viet Nam R6201840XXOO 1800V 400A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6202030XXOO 2000V 300A
Powerex Viet Nam R6202040XXOO 2000V 400A
Chinh luu Powerex R6202230XXOO 2200V 300A
Powerex Viet Nam R6202240XXOO 2200V 400A
Powerex Viet Nam R6202430XXOO 2400V 300A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6202440XXOO 2400V 400A
Powerex Viet Nam R6202630XXOO 2600V 300A
Chinh luu Powerex R6220230PSOO 200V 300A
Powerex Viet Nam R6220240HSOO 200V 400A
Powerex Viet Nam R6220255ESOO 200V 550A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6220430PSOO 400V 300A
Powerex Viet Nam R6220440HSOO 400V 400A
Chinh luu Powerex R6220455ESOO 400V 550A
Powerex Viet Nam R6220630PSOO 600V 300A
Powerex Viet Nam R6220640HSOO 600V 400A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6220655ESOO 600V 550A
Powerex Viet Nam R6220830PSOO 800V 300A
Chinh luu Powerex R6220840HSOO 800V 400A
Powerex Viet Nam R6220855ESOO 800V 550A
Powerex Viet Nam R6221030PSOO 1000V 300A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6221040HSOO 1000V 400A
Powerex Viet Nam R6221055ESOO 1000V 550A
Chinh luu Powerex R6221230PSOO 1200V 300A
Powerex Viet Nam R6221240HSOO 1200V 400A
Powerex Viet Nam R6221255ESOO 1200V 550A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R6221440HSOO 1400V 400A
Powerex Viet Nam R6221455ESOO 1400V 550A
Chinh luu Powerex R6221640ESOO 1600V 400A
Powerex Viet Nam R7000203XXUA 200V 300A
Powerex Viet Nam R7000204XXUA 200V 450A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7000205XXUA 200V 550A
Powerex Viet Nam R7000403XXUA 400V 300A
Chinh luu Powerex R7000404XXUA 400V 450A
Powerex Viet Nam R7000405XXUA 400V 550A
Powerex Viet Nam R7000603XXUA 600V 300A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7000604XXUA 600V 450A
Powerex Viet Nam R7000605XXUA 600V 550A
Chinh luu Powerex R7000803XXUA 800V 300A
Powerex Viet Nam R7000804XXUA 800V 450A
Powerex Viet Nam R7000805XXUA 800V 550A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7001003XXUA 1000V 300A
Powerex Viet Nam R7001004XXUA 1000V 450A
Chinh luu Powerex R7001005XXUA 1000V 550A
Powerex Viet Nam R7001203XXUA 1200V 300A
Powerex Viet Nam R7001204XXUA 1200V 450A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7001205XXUA 1200V 550A
Powerex Viet Nam R7001403XXUA 1400V 300A
Chinh luu Powerex R7001404XXUA 1400V 450A
Powerex Viet Nam R7001603XXUA 1600V 300A
Powerex Viet Nam R7001604XXUA 1600V 450A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7001803XXUA 1800V 300A
Powerex Viet Nam R7001804XXUA 1800V 450A
Chinh luu Powerex R7002003XXUA 2000V 300A
Powerex Viet Nam R7002004XXUA 2000V 450A
Powerex Viet Nam R7002203XXUA 2200V 300A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7002403XXUA 2400V 300A
Powerex Viet Nam R7002603XXUA 2600V 300A
Chinh luu Powerex R7002803XXUA 2800V 300A
Powerex Viet Nam R7003003XXUA 3000V 300A
Powerex Viet Nam R7003203XXUA 3200V 300A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7003403XXUA 3400V 300A
Powerex Viet Nam R7003603XXUA 3600V 300A
Chinh luu Powerex R7003803XXUA 3800V 300A
Powerex Viet Nam R7004003XXUA 4000V 300A
Powerex Viet Nam R7004203XXUA 4200V 300A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7004403XXUA 4400V 300A
Powerex Viet Nam R7010203XXUA 200V 300A
Chinh luu Powerex R7010204XXUA 200V 450A
Powerex Viet Nam R7010205XXUA 200V 550A
Powerex Viet Nam R7010403XXUA 400V 300A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7010404XXUA 400V 450A
Powerex Viet Nam R7010405XXUA 400V 550A
Chinh luu Powerex R7010603XXUA 600V 300A
Powerex Viet Nam R7010604XXUA 600V 450A
Powerex Viet Nam R7010605XXUA 600V 550A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7010803XXUA 800V 300A
Powerex Viet Nam R7010804XXUA 800V 450A
Chinh luu Powerex R7010805XXUA 800V 550A
Powerex Viet Nam R7011003XXUA 1000V 300A
Powerex Viet Nam R7011004XXUA 1000V 450A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7011005XXUA 1000V 550A
Powerex Viet Nam R7011203XXUA 1200V 300A
Chinh luu Powerex R7011204XXUA 1200V 450A
Powerex Viet Nam R7011205XXUA 1200V 550A
Powerex Viet Nam R7011403XXUA 1400V 300A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7011404XXUA 1400V 450A
Powerex Viet Nam R7011603XXUA 1600V 300A
Chinh luu Powerex R7011604XXUA 1600V 450A
Powerex Viet Nam R7011803XXUA 1800V 300A
Powerex Viet Nam R7011804XXUA 1800V 450A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7012003XXUA 2000V 300A
Powerex Viet Nam R7012004XXUA 2000V 450A
Chinh luu Powerex R7012203XXUA 2200V 300A
Powerex Viet Nam R7012403XXUA 2400V 300A
Powerex Viet Nam R7012603XXUA 2600V 300A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7012803XXUA 2800V 300A
Powerex Viet Nam R7013003XXUA 3000V 300A
Chinh luu Powerex R7013203XXUA 3200V 300A
Powerex Viet Nam R7013403XXUA 3400V 300A
Powerex Viet Nam R7013603XXUA 3600V 300A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7013803XXUA 3800V 300A
Powerex Viet Nam R7014003XXUA 4000V 300A
Chinh luu Powerex R7014203XXUA 4200V 300A
Powerex Viet Nam R7014403XXUA 4400V 300A
Powerex Viet Nam R7200206XXOO 200V 600A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7200209XXOO 200V 900A
Powerex Viet Nam R7200212XXOO 200V 1200A
Chinh luu Powerex R7200406XXOO 400V 600A
Powerex Viet Nam R7200409XXOO 400V 900A
Powerex Viet Nam R7200412XXOO 400V 1200A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7200606XXOO 600V 600A
Powerex Viet Nam R7200609XXOO 600V 900A
Chinh luu Powerex R7200612XXOO 600V 1200A
Powerex Viet Nam R7200806XXOO 800V 600A
Powerex Viet Nam R7200809XXOO 800V 900A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7200812XXOO 800V 1200A
Powerex Viet Nam R7201006XXOO 1000V 600A
Chinh luu Powerex R7201009XXOO 1000V 900A
Powerex Viet Nam R7201012XXOO 1000V 1200A
Powerex Viet Nam R7201206XXOO 1200V 600A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7201209XXOO 1200V 900A
Powerex Viet Nam R7201212XXOO 1200V 1200A
Chinh luu Powerex R7201406XXOO 1400V 600A
Powerex Viet Nam R7201409XXOO 1400V 900A
Powerex Viet Nam R7201606XXOO 1400V 600A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7201609XXOO 1600V 900A
Powerex Viet Nam R7201806XXOO 1800V 600A
Chinh luu Powerex R7201809XXOO 1800V 900A
Powerex Viet Nam R7202006XXOO 2000V 600A
Powerex Viet Nam R7202009XXOO 2000V 900A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7202206XXOO 2200V 600A
Powerex Viet Nam R7202406XXOO 2400V 600A
Chinh luu Powerex R7202606XXOO 2600V 600A
Powerex Viet Nam R7202806XXOO 2800V 600A
Powerex Viet Nam R7203006XXOO 3000V 600A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7203506XXOO 3500V 600A
Powerex Viet Nam R7204006XXOO 4000V 600A
Chinh luu Powerex R7204406XXOO 4400V 600A
Powerex Viet Nam R7220205ESOO 200V 500A
Powerex Viet Nam R7220206HSOO 200V 600A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7220207CSOO 200V 700A
Powerex Viet Nam R7220208ESOO 200V 800A
Chinh luu Powerex R7220405ESOO 400V 500A
Powerex Viet Nam R7220406HSOO 400V 600A
Powerex Viet Nam R7220407CSOO 400V 700A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7220408ESOO 400V 800A
Powerex Viet Nam R7220605ESOO 600V 500A
Chinh luu Powerex R7220606HSOO 600V 600A
Powerex Viet Nam R7220607CSOO 600V 700A
Powerex Viet Nam R7220608ESOO 600V 800A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7220805ESOO 800V 500A
Powerex Viet Nam R7220806HSOO 800V 600A
Chinh luu Powerex R7220807CSOO 800V 700A
Powerex Viet Nam R7220808ESOO 800V 800A
Powerex Viet Nam R7221005ESOO 1000V 500A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7221006HSOO 1000V 600A
Powerex Viet Nam R7221007CSOO 1000V 700A
Chinh luu Powerex R7221008ESOO 1000V 800A
Powerex Viet Nam R7221205ESOO 1200V 500A
Powerex Viet Nam R7221206HSOO 1200V 600A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7221207CSOO 1200V 700A
Powerex Viet Nam R7221208ESOO 1200V 800A
Chinh luu Powerex R7221405ESOO 1400V 500A
Powerex Viet Nam R7221406HSOO 1400V 600A
Powerex Viet Nam R7221407CSOO 1400V 700A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7221408ESOO 1400V 800A
Powerex Viet Nam R7221605ASOO 1600V 500A
Chinh luu Powerex R7221605CSOO 1600V 500A
Powerex Viet Nam R7221606ASOO 1600V 600A
Powerex Viet Nam R7221606CSOO 1600V 600A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7221607CSOO 1600V 700A
Powerex Viet Nam R7221608ASOO 1600V 800A
Chinh luu Powerex R7221608CSOO 1600V 800A
Powerex Viet Nam R7221805ASOO 1800V 500A
Powerex Viet Nam R7221807CSOO 1800V 700A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7222005ASOO 2000V 500A
Powerex Viet Nam R7222007CSOO 2000V 700A
Chinh luu Powerex R7222205ASOO 2200V 500A
Powerex Viet Nam R7222207CSOO 2200V 700A
Powerex Viet Nam R7222405ASOO 2400V 500A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7222407CSOO 2400V 700A
Powerex Viet Nam R7222505CSOO 2500V 500A
Chinh luu Powerex R7222507ASOO 2500V 700A
Powerex Viet Nam R7HC1216XX 1200V 1600A
Powerex Viet Nam R7S00208XX 200V 800A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7S00212XX 200V 1200A
Powerex Viet Nam R7S00216XX 200V 1600A
Chinh luu Powerex R7S00408XX 400V 800A
Powerex Viet Nam R7S00412XX 400V 1200A
Powerex Viet Nam R7S00416XX 400V 1600A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7S00608XX 600V 800A
Powerex Viet Nam R7S00612XX 600V 1200A
Chinh luu Powerex R7S00616XX 600V 1600A
Powerex Viet Nam R7S00808XX 800V 800A
Powerex Viet Nam R7S00812XX 800V 1200A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7S00816XX 800V 1600A
Powerex Viet Nam R7S01008XX 1000V 800A
Chinh luu Powerex R7S01012XX 1000V 1200A
Powerex Viet Nam R7S01016XX 1000V 1600A
Powerex Viet Nam R7S01208XX 1200V 800A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7S01212XX 1200V 1200A
Powerex Viet Nam R7S01216XX 1200V 1600A
Chinh luu Powerex R7S01408XX 1400V 800A
Powerex Viet Nam R7S01412XX 1400V 1200A
Powerex Viet Nam R7S01416XX 1400V 1600A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7S01608XX 1600V 800A
Powerex Viet Nam R7S01612XX 1600V 1200A
Chinh luu Powerex R7S01616XX 1600V 1600A
Powerex Viet Nam R7S01808XX 1800V 800A
Powerex Viet Nam R7S01812XX 1800V 1200A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7S01816XX 1800V 1600A
Powerex Viet Nam R7S02008XX 2000V 800A
Chinh luu Powerex R7S02012XX 2000V 1200A
Powerex Viet Nam R7S02208XX 2200V 800A
Powerex Viet Nam R7S02212XX 2200V 1200A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7S02415XX 2400V 1500A
Powerex Viet Nam R7S20409ESOO 400V 900A
Chinh luu Powerex R7S20410ESOO 400V 1000A
Powerex Viet Nam R7S20610ESOO 600V 1000A
Powerex Viet Nam R7S20809ESOO 800V 900A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7S20810ESOO 800V 1000A
Powerex Viet Nam R7S21009ESOO 1000V 900A
Chinh luu Powerex R7S21010ESOO 1000V 1000A
Powerex Viet Nam R7S21208ASOO 1200V 800A
Powerex Viet Nam R7S21210ESOO 1200V 1000A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R7S21410ESOO 1400V 1000A
Powerex Viet Nam R7S21610ESOO 1600V 1000A
Chinh luu Powerex R8202016XX 2000V 1600A
Powerex Viet Nam R8202416XX 2400V 1600A
Powerex Viet Nam R8205506XXOO 5500V 600A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R8206006XXOO 6000V 600A
Powerex Viet Nam R8206206XXOO 6200V 600A
Chinh luu Powerex R8206506XXOO 6500V 600A
Powerex Viet Nam R9G00212XX 200V 1200A
Powerex Viet Nam R9G00218XX 200V 1800A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R9G00222XX 200V 2200A
Powerex Viet Nam R9G00412XX 400V 1200A
Chinh luu Powerex R9G00418XX 400V 1800A
Powerex Viet Nam R9G00422XX 400V 2200A
Powerex Viet Nam R9G00612XX 600V 1200A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R9G00618XX 600V 1800A
Powerex Viet Nam R9G00622XX 600V 2200A
Chinh luu Powerex R9G00812XX 800V 1200A
Powerex Viet Nam R9G00818XX 800V 1800A
Powerex Viet Nam R9G00822XX 800V 2200A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R9G01012XX 1000V 1200A
Powerex Viet Nam R9G01018XX 1000V 1800A
Chinh luu Powerex R9G01022XX 1000V 2200A
Powerex Viet Nam R9G01212XX 1200V 1200A
Powerex Viet Nam R9G01218XX 1200V 1800A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R9G01222XX 1200V 2200A
Powerex Viet Nam R9G01412XX 1400V 1200A
Chinh luu Powerex R9G01418XX 1400V 1800A
Powerex Viet Nam R9G01422XX 1400V 2200A
Powerex Viet Nam R9G01612XX 1600V 1200A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R9G01618XX 1600V 1800A
Powerex Viet Nam R9G01622XX 1600V 2200A
Chinh luu Powerex R9G01812XX 1800V 1200A
Powerex Viet Nam R9G01818XX 1800V 1800A
Powerex Viet Nam R9G01822XX 1800V 2200A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R9G02012XX 2000V 1200A
Powerex Viet Nam R9G02018XX 2000V 1800A
Chinh luu Powerex R9G02021XX 2000V 2100A
Powerex Viet Nam R9G02022XX 2000V 2200A
Powerex Viet Nam R9G02212XX 2200V 1200A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R9G02412XX 2400V 1200A
Powerex Viet Nam R9G02612XX 2600V 1200A
Chinh luu Powerex R9G02812XX 2800V 1200A
Powerex Viet Nam R9G03012XX 3000V 1200A
Powerex Viet Nam R9G03212XX 3200V 1200A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R9G03412XX 3400V 1200A
Powerex Viet Nam R9G03612XX 3600V 1200A
Chinh luu Powerex R9G03812XX 3800V 1200A
Powerex Viet Nam R9G04012XX 4000V 1200A
Powerex Viet Nam R9G04212XX 4200V 1200A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam R9G04412XX 4400V 1200A
Powerex Viet Nam RA200648XX 600V 4800A
Chinh luu Powerex RA200848XX 800V 4800A
Powerex Viet Nam RA201048XX 1000V 4800A
Powerex Viet Nam RA201236XX 1200V 3600A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam RA201248XX 1200V 4800A
Powerex Viet Nam RA201436XX 1400V 3600A
Chinh luu Powerex RA201636XX 1600V 3600A
Powerex Viet Nam RA201836XX 1800V 3600A
Powerex Viet Nam RA202036XX 2000V 3600A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam RA202220XX 2200V 2000A
Powerex Viet Nam RA202225XX 2200V 2500A
Chinh luu Powerex RA202420XX 2400V 2000A
Powerex Viet Nam RA202425XX 2400V 2500A
Powerex Viet Nam RA202620XX 2600V 2000A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam RA202625XX 2600V 2500A
Powerex Viet Nam RA202820XX 2800V 2000A
Chinh luu Powerex RA202825XX 2800V 2500A
Powerex Viet Nam RA203020XX 3000V 2000A
Powerex Viet Nam RA203025XX 3000V 2500A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam RA203220XX 3200V 2000A
Powerex Viet Nam RA203225XX 3200V 2500A
Chinh luu Powerex RA203420XX 3400V 2000A
Powerex Viet Nam RA203425XX 3400V 2500A
Powerex Viet Nam RA203620XX 3600V 2000A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam RA203820XX 3800V 2000A
Powerex Viet Nam RA204020XX 4000V 2000A
Chinh luu Powerex RA204220XX 4200V 2000A
Powerex Viet Nam RA204420XX 4400V 2000A
Powerex Viet Nam RBK81263XX 1200V 6300A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam RBK82440XX 2400V 4000A
Powerex Viet Nam RBK82450XX 2400V 5000A
Chinh luu Powerex RBK82840XX 2800V 4000A
Powerex Viet Nam RBK83240XX 3200V 4000A
Powerex Viet Nam RBK84040XXOO 4000V 4000A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam RBK84240XXOO 4200V 4000A
Powerex Viet Nam RBK84440XXOO 4400V 4000A
Chinh luu Powerex RBK84540XXOO 4500V 4000A
Powerex Viet Nam RBK86025XX 6000V 2500A
Powerex Viet Nam RBK86525XX 6500V 2500A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam RBS80270XX 200V 7000A
Powerex Viet Nam RBS80470XX 400V 7000A
Chinh luu Powerex RBS80670XX 600V 7000A
Powerex Viet Nam RBS81672XX 1600V 7200A
Powerex Viet Nam RBS82056XX 2000V 5680A
Bộ chỉnh lưu Powerex Viet Nam RBS82245XX 2200V 4500A
Powerex Viet Nam RBT83243XXOO 3200V 4350A
Chinh luu Powerex RBT83643XXOO 3600V 4350A
Powerex Viet Nam RBT84043XXOO 4000V 4350A
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM