Cung cấp đầu súng phun Fuso Seiki ST-6 loại 1.0mm

Cung cấp đầu súng phun Fuso Seiki ST-6 loại 1.0mm

Giá : Liên hệ

Súng phun sơn Fuso Seiki dòng ST là dòng súng phun tự động Lumina tiêu chuẩn nhất hiện nay.

Với dòng súng phun ST này cung cấp nhiều loại thân, mẫu lớp phủ và bộ điều chỉnh chất lỏng có sẵn, vì vậy chúng có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau.

Ngoài ra, dòng ST này kèm theo vòi dài, tạo ra số lượng biến thể không giới hạn.

Một số model của dòng ST Fuso Seiki thông dụng:

 

Súng phun sơn Fuso Seiki ST-6R
Fuso Seiki Việt Nam ST-10R
Súng phun sơn Fuso Seiki chính hãng ST-6RW
Fuso Seiki Lumina ST-10RW
Sung phun son Lumina ST-6PR
Lumina VietNam ST-10R
Sung phun son Fuso Seiki Lumina ST-6SK
Fuso Seiki Lumina VietNam ST-10SK
Nhà cung cấp Fuso Seiki UA-6R
Súng phun sơn Fuso Seiki STS-6R
Fuso Seiki Việt Nam STA-6RW
Súng phun sơn Fuso Seiki chính hãng ST-6-1.3
Fuso Seiki Lumina ST-5P 0.5mm
Sung phun son Lumina ST-5P 1.0mm
Lumina VietNam ST-5P 1.3mm
Sung phun son Fuso Seiki Lumina ST-5P 2.0mm
Fuso Seiki Lumina VietNam ST-5L
Nhà cung cấp Fuso Seiki ST-5L 1.3mm
Súng phun sơn Fuso Seiki ST-5L 2.0mm
Fuso Seiki Việt Nam ST-6R
Súng phun sơn Fuso Seiki chính hãng ST-6R 0.5mm
Fuso Seiki Lumina ST-6R 1.0mm
Sung phun son Lumina ST-6R 1.3mm
Lumina VietNam ST-6R 2.0mm
Sung phun son Fuso Seiki Lumina ST-6 0.5mm
Fuso Seiki Lumina VietNam ST-6 1.0mm
Nhà cung cấp Fuso Seiki ST-6 1.3mm
Súng phun sơn Fuso Seiki ST-6 2.0mm
Fuso Seiki Việt Nam ST-6SK
Súng phun sơn Fuso Seiki chính hãng ST-6SK 0.5mm
Fuso Seiki Lumina ST-6SK 1.0mm
Sung phun son Lumina ST-6RW 0.5mm
Lumina VietNam ST-6RW 1.0mm
Sung phun son Fuso Seiki Lumina ST-6RW 1.3mm
Fuso Seiki Lumina VietNam ST-6RW 2.0mm
Nhà cung cấp Fuso Seiki ST-6W 
Súng phun sơn Fuso Seiki ST-6W 0.5mm
Fuso Seiki Việt Nam ST-6W 1.0mm
Súng phun sơn Fuso Seiki chính hãng ST-6W 1.3mm
Fuso Seiki Lumina ST-6PR
Sung phun son Lumina ST-6PR 0.5mm
Lumina VietNam ST-10-0.5mm
Sung phun son Fuso Seiki Lumina st-10-1.3mm
Fuso Seiki Lumina VietNam ST-10-2.0mm
Nhà cung cấp Fuso Seiki ST-10R-2.0mm
Súng phun sơn Fuso Seiki ST-10R-1.3mm
Fuso Seiki Việt Nam ST-10SK-0.5mm
Súng phun sơn Fuso Seiki chính hãng ST-10SK-1.0mm
Fuso Seiki Lumina ST-10RW-0.5mm
Sung phun son Lumina ST-10RW-1.0mm
Lumina VietNam ST-10RW-1.3mm
Sung phun son Fuso Seiki Lumina ST-10RW-2.0mm
Fuso Seiki Lumina VietNam ST-10W-0.5mm
Nhà cung cấp Fuso Seiki ST-10W-1.0mm
Súng phun sơn Fuso Seiki ST-10W-1.3mm

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM